• aanbevelingen werkgroepen

Wat zeggen de werkgroepen over de wensdoelen?

Samenvattend overzicht

In dit artikel vind je een overzicht van alle dertig wensdoelen en daarbij kort weergegeven wat de werkgroepen erover adviseren. Achter de formulering van het wensdoel is aangegeven wat de bevindingen van de betreffende werkgroep zijn. Voor overzicht is een kleurcode gehanteerd voor het uiteindelijke oordeel.

haalbaar, concrete voorstellen gedaan
haalbaar, soms suggesties gedaan, maar ook twijfels over opbrengsten/effecten
verder onderzoek nodig
niet haalbaar

Links leiden per wensdoel naar een uitgebreidere samenvatting.

 

AMEER ONTMOETINGoordeel van de betreffende werkgroepuitwerking
A1 Er zijn wekelijks mogelijkheden om elkaar informeel te ontmoeten binnen of buiten de kerk, anders dan in de kerkdienst. Verbinding tussen mensen die er eerder niet was en gesprek over ‘van alles’. De wensdoelen A1 t/m A4 en A6 zijn samengenomen in een overzicht van mogelijke activiteiten om ontmoeting tussen gemeenteleden te bevorderen:
 • KAARSJE BRANDEN (aandacht voor moderne rituelen)
 • SAMEN ETEN, al dan niet met een vooraf bedacht thema (maaltijd houden in combinatie met een goed gesprek)
 • MEDITATIE EN MEER (stilstaan, bidden, ervaren van verbinding; delen van ervaringen en gedachten)
 • DROOMGROEP (dromen delen en daarvan leren)
 • WANDELEN (ontmoeten, samen bewegen)
 • SAMENSPEL (ruimte voor de creatieve talenten van de mensen van de KGK en daarbuiten)
 • FILM IN DE KERK (cultureel ontmoeten, gezelligheid)
 • WORKSHOP KLANKSCHALEN (klankschaalmeditatie)
 • ACTIVITEITEN ROND RITUELEN IN DE KERK (feestdagen in de kerk actualiseren en gezicht geven)
samenvatting A1+A2+A3+A4+A6
A2 Bij alles wat we als kerk organiseren is er ook ruimte om samen te eten.
A3 Er is een breed aanbod van cursussen en zingevingsbijeenkomsten, toegankelijk voor iedereen, niet perse alleen christelijk. Betaalbaar en haalbaar, met sprekers en cursusleiders van buiten.
A4 De kerk is vaker open dan alleen op zondag, bij voorkeur 24/7. De werkgroep doet een aanvullend voorstel om de kerkzaal zichtbaar te maken vanaf de straat door een glazen wand tussen portaal en kerkzaal. Dit sluit aan bij een suggestie van werkgroep D om het portaal aantrekkelijk smoel te geven. uitwerking A4+
A5 Talenten van gemeenteleden zijn gekend en worden benut, bijvoorbeeld om elkaar als gemeenteleden te helpen. In 2030 is er 1000 keer een talent uitgewisseld via een talentenbank waar mensen die het niet breed hebben gebruik van kunnen maken (een alternatieve collecte). Het maken van een overzicht van de talenten van gemeenteleden lijkt haalbaar, maar kost volgens de werkgroep waarschijnlijk veel werk in relatie tot de opbrengst. uitwerking A5+D7
A6 Alle generaties kennen elkaar en zijn actief betrokken. Samengenomen met A1 t/m A4 samenvatting A1+A2+A3+A4+A6
BEEN DIVERSE GEMEENTEoordeel van de betreffende werkgroepuitwerking
B1 Mensen uit verschillende generaties nemen samen taken op zich. Haalbaar door het scheppen van een sfeer waarin mensen van alle beoogde groepen zich welkom en gezien weten door o.a. aandacht voor:
 • taalgebruik en rituelen
 • meer mensen betrekken bij muziek/zang
 • een uitnodigende website
Organiseren van activiteiten (met hen) die aansluiten bij hun behoeften
 • onderzoek naar behoeften
 • activiteiten voor jonge ouders
 • activiteiten voor jongeren
Een actief uitnodigingsbeleid
 • jongeren benaderen, direct en via jongerenorganisaties
 • mensen met een niet-Nederlandse achtergrond benaderen, direct en via hun organisaties
 • een uitnodigende website
samenvatting B1+B2+B3
B2 Jongeren zijn volwaardig lid van de gemeente, zij worden niet aangesproken als aparte doelgroep.
B3 Het aantal jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond is substantieel gegroeid (in 2021 wordt dit doel concreter gemaakt met een percentage).
B4 Iedereen in de gemeente draagt financieel naar draagkracht bij.

[verbreed naar: meer inkomsten genereren]

Maak het makkelijker om vaker kleinere bedragen bij te dragen, bijvoorbeeld via QR-code of Tikkie en/of een ‘abonnement’.

Probeer de verhuur te stimuleren door de mogelijkheden meer te promoten door:

 • een aantrekkelijke en informatieve website
 • zelf actief samenwerking met anderen aan te gaan
samenvatting B4
B5 Iedere kerkganger nodigt per jaar drie mensen uit om een kerkdienst bij te wonen, om te delen in het plezier en de vreugde van de muziek en van het geloof. Speciale aandacht voor het verlagen van de drempel om diensten of andere bijeenkomsten in de KGK bij te wonen door bijvoorbeeld:
 • een video op de homepage waarin de gemeente zichzelf voorstelt en vertelt over wat er allemaal te beleven is
 • overzichtelijke structuur van de groepen in de kerk op de website, zodat in één oogopslag duidelijk is wat je bij de kerk allemaal kunt doen
 • speciale dag of actie waarbij mensen van buiten de kerk speciaal worden uitgenodigd
 • preekwedstrijd
 • delen van wat je meemaakt in de kerk op sociale media
 • delen van artikelen/berichten uit Kerk in de Stad (vaak en in kleine porties)
samenvatting B5
CCREATIVITEIT IN DIENSTEN EN MUZIEKoordeel van de betreffende werkgroepuitwerking
C1 De rituelen (doop/viering/etc) en oude verhalen blijven. Die staan symbool voor wie we zijn en wat onze bron is die gevoed wordt en die we willen blijven voeden en die we delen. Wordt door de werkgroep als uitgangspunt beschouwd; niet apart uitgewerkt, maar meegenomen bij C2, C3 en C8.  
C2 Diensten zijn in vorm zeer gevarieerd, creatief en inclusief, geen vaste liturgievolgorde. Vernieuwen van liturgie en muziek lijkt haalbaar door
 • moed om te experimenteren, het keurslijf mag weg, ruimte geven voor meer eigen inbreng die afwijkt van ‘de standaard’
 • het verkrijgen van meer inzicht in talenten die bruikbaar zijn in diensten
 • het ontwikkelen van een ideeënboek van vormen en inhouden voor liturgie en muziek
 • het organiseren van scholing, ondersteuning en coaching
samenvatting C2+C3
C3 We hebben gevarieerd aanbod van zang en muziek, qua stijl en inhoud. Waaraan iedereen mag en kan meedoen.
C4 Kerkdienst eindigt om 11.30 uur. De werkgroep adviseert om als richtlijn aan te houden dat diensten niet langer dan 70 à 75 minuten duren. Overigens zou creativiteit en vernieuwing van liturgie niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan het kort houden van de dienst. samenvatting C4
C5 In 2030 zijn er 4 à 5 voorbereidingsgroepen per jaar, zodat energie naar andere dingen kan. De werkgroep zet vraagtekens bij dit wensdoel en denkt dat het niet het gewenste effect zal opleveren. samenvatting C5
C6 Individuele jongeren zijn betrokken bij de voorbereiding van kerkdiensten. De werkgroep heeft hier over nagedacht, maar heeft geen duidelijke lijn kunnen ontwikkelen. Het is duidelijk dat hier nog verder over nagedacht zal moeten worden, maar we hebben geen suggesties waar en door wie dit zal moeten gebeuren. samenvatting C6
C7 Wij ontwikkelen nieuwe kerkmuziek en verspreiden die naar buiten. In die verspreiding werken we samen met andere partijen die nieuwe muziek ontwikkelen. De werkgroep kan zich hier niet zoveel bij voorstellen. Het zou een geheel nieuwe ontwikkeling betekenen. Als we dit zouden willen moeten we ons afvragen op welke manier dit van belang kan zijn voor de gemeente. Misschien zou er van zo’n samenwerkingsproject een stimulerende werking kunnen uitgaan.
Vervolg: onderzoeken van wenselijkheid en haalbaarheid. Doelstellingen formuleren en toetsen aan de wensen in de gemeente.
samenvatting C7
C8 De viering op zondag is een echte maaltijd aan een tafel. Dit wensdoel kan strijdig zijn met C4. De opmerking dat bij een maaltijd de beste gesprekken ontstaan roept de vraag op naar betekenis en inhoud van de viering. Er is nader onderzoek nodig naar de wensen in de gemeente voor de viering. samenvatting C8
C9 De vaste kerkbanken zijn uit de kerkzaal, waardoor een dynamische en ontspannen sfeer ontstaat. Elke zondag of activiteit is er ruimte om de zaal anders in te delen. Enkelen in de werkgroep onderschrijven dit wensdoel en stellen zich een sfeer voor van een grote huiskamer met lage en hoge stoelen en banken. De diensten zijn meer interactief. Er wordt meer onderling gedeeld en samen beleefd. Een meerderheid van de werkgroep ziet duidelijke bezwaren in het standaard weghalen van de banken. Er zou onderzocht moeten worden hoeveel draagvlak er in de gemeente is. samenvatting C9
DBEZIELD ENGAGEMENToordeel van de betreffende werkgroepuitwerking
D1 Eind 2023 hebben we minimaal 10 scholen uitgenodigd voor kennismaking met kerk en geloof. De werkgroep denkt dat het haalbaar is om dit wensdoel aan te pakken voor enkele scholen (10 is teveel). Het vraagt inzet van betrokken mensen die het contact belangrijker vinden dat het effect voor de KGK. samenvatting D1
D2 In 2025 hebben we met twee maatschap-pelijke organisaties in de buurt/de binnenstad een samenwerkingsrelatie. De werkgroep beschouwt dit als haalbaar door aan te sluiten bij de initiatieven die de diaconie hierin al ondernomen heeft. Het zal gaandeweg moeten blijken wat deze maatschappelijke organisaties en de KGK voor elkaar kunnen betekenen. samenvatting D2
D3 Er zijn regelmatig activiteiten en vieringen samen met mensen van andere religieuze groeperingen (andere kerken en andere religies). De werkgroep beschrijft mogelijkheden om hier voorzichtige stappen te zetten (bv. met migrantenkerken, de Perki (Indonesisch) of de EBG (Surinaams), maar het zal moeten blijken wie/welke voorbereidingsgroep een dergelijk intensief traject aangaat. samenvatting D3
D4 We hebben en krachtig diaconaal binnenstad overleg waarin diaconieën afstemmen met elkaar en met welzijnsorganisaties over hulpvragen in de binnenstad. De werkgroep constateert dat de KGK-diaconie behoorlijk op dreef is hiermee. De impact wordt groter als de Keizersgrachtkerk als gemeente deze samenwerking draagt. samenvatting D4
D5 In 2023 hebben we een (eet)café voor koffie en ontmoeting in de kerk aan de grachtkant. Door een uitbater. De kerk is daarbij open voor anderen, er worden themabijeenkomsten georganiseerd. De werkgroep werd echt vrolijk bij het idee, maar ontdekte vele obstakels. Om diverse redenen wordt het niet haalbaar geacht om de tuin of een deel van de kerkzaal te herbestemmen voor een publieke functie. Belangrijke argumenten:
 • slecht te combineren met huidige verhuur
 • monumentenstatus van kerk en monumentale binnentuin staat ingrijpende aanpassingen in de weg.
 • veel klein horeca-aanbod in de buurt
samenvatting D5+D6
D6 In 2025 is de kgk-tuin een duurzame stadstuin gerund als sociale onderneming met lekkere koffie en massagestoelen voor zzp’ers.
D7+A5 In 2030 is er 1000 keer een talent uitgewisseld via een talentenbank waar mensen die het niet breed hebben gebruik van kunnen maken (een alternatieve collecte).
Talenten van gemeenteleden zijn gekend en worden benut, bijvoorbeeld om elkaar als gemeenteleden te helpen.
De werkgroep doet geen uitspraak over dit wensdoel, omdat was afgesproken dat het zou worden aangehaakt bij lijn A. samenvatting A5+D7
D8 We hebben een netwerk van 40 buurtbewoners die regelmatig naar onze maandelijkse maaltijden komen. Hiervoor zouden diaconie en het coördinatie¬team gemeentemaaltijd kunnen samenwerken; de diaconie kan vanuit haar netwerk in de buurt mensen op het spoor komen en uitnodigen bij een buurtmaaltijd. We zouden kunnen doorgroeien naar een wekelijkse buurtmaaltijd. samenvatting D8
D9 We organiseren elk kwartaal een Hart op de Tong voor diverse doel- en leeftijdsgroepen. De werkgroep suggereert om uit het midden van de KGK een bevlogen en creatieve culturele aanjager te zoeken, die onderzoekt welk mogelijk aanbod zou kunnen worden ontwikkeld en waar de KGK een niche in de Amsterdamse markt zou kunnen zijn. samenvatting D9
  Bijvangst uit de gesprekken met diverse mensen over de wensdoelen. De werkgroep suggereert de kerk zichtbaarder maken, o.a. door
 • het portaal aantrekkelijk smoel te geven (zie ook A4)
 • regelmatig de kerk open stellen (en daarover in de buurt te communiceren)
 • als kerk regelmatig een borrel o.i.d. met de vaste huurders te organiseren
samenvatting bijvangst