Wensdoelen B1, B2, B3

B1 Mensen uit verschillende generaties nemen samen taken op zich.
B2 Jongeren zijn volwaardig lid van de gemeente, zij worden niet aangesproken als aparte doelgroep.
B3 Het aantal jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond is substantieel gegroeid (in 2021 wordt dit doel concreter gemaakt met een percentage).
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen?

Uit de wensdoelen blijkt de behoefte aan een meer diverse samenstelling van de gemeente qua leeftijd en achtergrond.

Er is een grote wens om meer jongeren te boeien en te binden. Onder jongeren verstaan we mensen in de leeftijd 0 tot 35/40. Deze leeftijdscategorieën zijn ondervertegenwoordigd, waardoor de jongeren die er zijn te vaak gevraagd worden vanwege hun leeftijd en waardoor zij ook te weinig andere mensen van hun eigen leeftijd treffen.

Ook mensen met een niet-Nederlandse achtergrond worden gemist. Meer mensen ‘van kleur’ zou de gemeente verrijken.

Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? In de wensdoelen is het als volgt geformuleerd:
 • mensen uit verschillende generaties nemen samen taken op zich (B1);
 • jongeren zijn volwaardig lid van de gemeente, zij worden niet aangesproken als aparte doelgroep (B2);
 • het aantal jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond is substantieel gegroeid (B3).

Dat betekent dat er meer mensen in de leeftijd van 0 – 35/40 en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in de voorbereidingsgroepen, kerkdiensten en andere activiteiten zijn. Naast de huidige gemeenteleden komen er nieuwe gemeenteleden bij.
Er is dan een bepaalde 'kritieke massa' van mensen in deze leeftijden en achtergrond aanwezig, zodanig dat de mix zorgt zowel voor variatie in de verschillende groepen/activiteiten als voor binding/uitwisseling met mensen in dezelfde levensfase en achtergrond.
Hoe groot deze kritieke massa moet zijn, zal in het vervolgproces vastgesteld moeten worden.

Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?

Mensen die niet tot de doelgroepen behoren zouden zich niet meer welkom kunnen voelen als er teveel nadruk gelegd wordt op het belang van uitbreiding van het aantal jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
Er moeten bepaalde zaken losgelaten worden die de beoogde doelgroepen minder aanspreken. Dat kan tot weerstand leiden, omdat veel mensen gehecht zijn aan de bestaande gang van zaken.
Belangrijk is om de inclusiviteit te benadrukken en uit te stralen: iedereen is welkom in de KGK!

Er moet veel tijd en energie gestoken worden om nieuwe, aansprekende activiteiten op te zetten, terwijl je niet weet of dit iets oplevert.

Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Belangrijkste voorwaarde om meer jongeren en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in de kerk te krijgen is het scheppen van een situatie/aanbod die/dat aansluit bij hun behoeften.

Drie aspecten zijn daarbij van belang:

 1. het scheppen van een sfeer waarin mensen van alle beoogde groepen zich welkom en gezien weten;
 2. het (met hen) organiseren van activiteiten die aansluiten bij hun behoeften;
 3. een actief uitnodigingsbeleid.

(Ad 1) Voor de algemene sfeer is nodig:

 • openheid en interesse voor mensen met een andere achtergrond;
 • een predikant met feeling voor jongeren;
 • goede jongerenwerker(s), dit vraagt een investering;
 • aandacht voor taalgebruik en rituelen die jongeren met een minder stevige christelijke achtergrond/opvoeding ook aanspreken (inclusievere godsbeelden); veel jongeren hebben wel een spirituele behoefte maar hebben moeite met ouderwets christelijke dogma’s en taalgebruik;
 • nadenken hoe we jongeren meer structureel bij de muziek/zang of muziektheater kunnen betrekken;
 • aandacht voor de jongere doelgroepen in de externe communicatie; dit moet een duidelijk beeld geven wat de KGK voor jongeren te bieden heeft.

(Ad 2) Voor het aanbod van geschikte activiteiten is nodig:

 • onderzoeken wat jongeren aantrekkelijke activiteiten zouden vinden en die passen bij de KGK;
 • ontwikkelen van aantrekkelijke activiteiten voor jonge ouders (bijv. met kinderopvang erbij);
 • opzetten van activiteiten voor jongeren, bijvoorbeeld:
  • Film op Vrijdag (‘gratis’ een mooie film kijken)
  • festivalactiviteiten (zoiets zoals het Vrijlandfestival, bijv. een religiefestival)
  • zangprojecten, voorstellingen, korenfestival
  • kortlopende gespreksgroepen, zoals zingevingsworkshops (klimaat en geloof is een thema dat jongeren aanspreekt), workshops/thema’s rondom eenzaamheid en psychische kwetsbaarheden van jongeren, jongeren&rouwgroep, intercultureel bijbellezen.

Ter ondersteuning van bovenstaande zou het goed zijn de contacten te versterken met kerkelijke jongeren-/studentenorganisaties, bijv. New Connective of moderne, jonge theologen van pioniersplekken.
Samen met deze organisaties kunnen we dan wellicht iets nieuws organiseren wat voor beide partijen inspirerend en motiverend is.

(Ad 3) Voor een actief uitnodigingsbeleid is nodig:

 • jongeren direct benaderen om mee te doen, bijvoorbeeld via het studentenpastoraat; jongeren vragen om andere jongeren uit te nodigen;
 • mensen met een niet-Nederlandse achtergrond actief uitnodigen voor activiteiten of diensten; contact leggen bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk;
 • website aanpassen, zodat het voor buitenstaanders gemakkelijker is om te zien welke activiteiten er zijn en hoe leuk het zou zijn om mee te doen.
Wat is er nodig om het in stand te houden?
 • Vernieuwen, meegaan met de tijd: ruimte voor andere invulling van diensten, muziek, activiteiten, meer online en via media die jongeren gebruiken;
 • succeservaringen;
 • mensen die dit op een structurele manier willen en kunnen oppakken.