• aanpak werkgroepen

Hoe hebben de werkgroepen het aangepakt?

Verantwoording werkwijze

Alle vier de werkgroepen hebben gedegen én creatief gewerkt aan het uitzoeken of en hoe de wensdoelen gerealiseerd zouden kunnen worden. Wat was de gedachte achter het wensdoel? Hoe ziet het eruit als het gerealiseerd is? Zijn er ook nadelen? Wat is er nodig om het doel te bereiken én vast te houden? Stevige onderlinge discussies, creatief verkennen van mogelijkheden, bevragen van deskundigen binnen en buiten de gemeente en dan uiteindelijk zorgvuldig zaken tegen elkaar afwegen. Dat heeft geleid tot uitgesproken adviezen. Dromen kunnen werkelijkheid worden, dat is wat zij concluderen!

Want alles overziend valt op dat er veel als haalbaar wordt ingeschat, áls er maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij sommige van de wensdoelen is er twijfel. Die twijfel betreft soms de opbrengst of het effect, soms de relatief grote inspanning die nodig is om die opbrengst te bereiken. Weer andere dromen vereisen meer onderzoek of blijken helaas niet haalbaar te zijn.

Een algehele conclusie kan zeker zijn: we kúnnen meer ontmoeting organiseren, we kúnnen een meer diverse gemeente worden, we kúnnen meer creativiteit genereren en we kúnnen ons meer engageren!

Tegelijkertijd wordt bevestigd wat we van tevoren al wisten: we zullen keuzes moeten maken! Wat gaan we wel oppakken en wat laten we (nog) liggen? Waar beginnen we mee? Hoe verdelen we de beschikbare hoeveelheid energie?

Vragen

De werkgroepen hadden de taak om te onderzoeken of en zo ja, op welke manier de wensdoelen te realiseren zouden zijn. Zij werden daarbij geleid door de volgende vragen:

  • Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen?
  • Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien?
  • Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?
  • Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?
  • Wat is er nodig om het in stand te houden?

Op de volgende pagina's per werkgroep hoe zij het aangepakt hebben. Ook is daar een verantwoording te vinden van het maken van de samenvattende overzichten.