• overzicht van keuzes

Waar moeten we nu uit gaan kiezen?

Overzicht van de te maken keuzes

De vier werkgroepen hebben mogelijkheden geschetst om de wensdoelen te realiseren. Een algehele conclusie kan zeker zijn: we kúnnen meer ontmoeting organiseren, we kúnnen een meer diverse gemeente worden, we kúnnen meer creativiteit genereren en we kúnnen ons meer engageren!

Tegelijkertijd wordt bevestigd wat we van tevoren al wisten: we zullen keuzes moeten maken! Wat gaan we wel oppakken en wat laten we (nog) liggen? Waar beginnen we mee? Hoe verdelen we de beschikbare hoeveelheid energie?

Op basis van de adviezen van de werkgroepen zijn de te maken keuzes op een rijtje gezet. Hieronder vind je een overzicht daarvan per lijn naar de toekomst. Bij elke lijn moeten we gaan kiezen waar we onze energie in zouden willen steken en over het geheel van de lijnen moeten we prioriteiten gaan vaststellen. Daarvoor wordt er op 14 oktober a.s. een gemeentebijeenkomst georganiseerd.

Meer ontmoeting

Welke van de volgende mogelijkheden willen we realiseren?

 • KAARSJE BRANDEN (aandacht voor moderne rituelen)
 • SAMEN ETEN, al dan niet met een vooraf bedacht thema (maaltijd houden in combinatie met een goed gesprek)
 • MEDITATIE EN MEER (stilstaan, bidden, ervaren van verbinding; delen van ervaringen en gedachten)
 • DROOMGROEP (dromen delen en daarvan leren)
 • WANDELEN (ontmoeten, samen bewegen)
 • SAMENSPEL (ruimte voor de creatieve talenten van de mensen van de KGK en daarbuiten)
 • FILM IN DE KERK (cultureel ontmoeten, gezelligheid)
 • WORKSHOP KLANKSCHALEN (klankschaalmeditatie)
 • ACTIVITEITEN ROND RITUELEN IN DE KERK (feestdagen in de kerk actualiseren en gezicht geven)
 • OPEN KERK (transparant glazen wand tussen portaal en kerkzaal)
 • TALENTENBOEKJE (waarin gemeenteleden met hun talenten beschreven worden)

Een diverse gemeente

In welke van de volgende speerpunten willen we energie steken?

 • het scheppen van een sfeer waarin mensen van alle beoogde groepen zich welkom en gezien weten o.a.:
  • taalgebruik en rituelen
  • meer mensen betrekken bij muziek/zang
  • een uitnodigende website
 • het (met hen) organiseren van activiteiten die aansluiten bij hun behoeften
  • onderzoek naar behoeften
  • activiteiten voor jonge ouders
  • activiteiten voor jongeren
 • een actief uitnodigingsbeleid
  • jongeren benaderen, direct en via jongerenorganisaties
  • mensen met een niet-Nederlandse achtergrond benaderen, direct en via hun organisaties
  • een uitnodigende website
 • verstevigen van de financiële basis van de gemeente
  • makkelijker maken dat alle gemeenteleden bijdragen
  • simuleren van meer verhuur
 • aandacht voor het verlagen van de drempel om diensten of andere bijeenkomsten in de KGK bij te wonen
  • uitnodigende website
  • speciale evenementen
  • meer delen op sociale media/internet

Creativiteit in kerkdienst en muziek

In welke van de volgende acties willen we energie steken?

 • vernieuwen van liturgie en muziek door
  • vaker buiten de gebaande paden te treden
  • een ideeënboek van vormen en inhouden voor liturgie en muziek te ontwikkelen
  • scholing, ondersteuning en coaching te organiseren
 • onderzoek doen hoe individuele jongeren vaker te betrekken bij de voorbereiding van kerkdiensten
 • onderzoek doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het ontwikkelen nieuwe kerkmuziek
 • onderzoek doen naar de wensen in de gemeente voor de viering
 • onderzoek doen naar het draagvlak voor een andere inrichtring van de kerkzaal

Bezield engagement

In welke van de volgende acties willen we energie steken?

 • basisscholen op bezoek
 • vieringen met migrantenkerken
 • samenwerking met maatschappelijke organisaties in de buurt
 • diaconale samenwerking met diverse kerken in de binnenstad
 • buurtnetwerk en buurtmaaltijden
 • onderzoek doen naar doorstart Hart op de Tong
 • de kerk zichtbaarder maken (portaal smoel geven, kerk vaker open, borrel voor huurders)

Prioriteiten bepalen

Als er gekozen wordt waar we energie in willen gaan steken, moet er nog een volgorde bepaald worden. De vraag is dan:

 • welke actie(s) gaan we als eerste oppakken en welke laten we nog even liggen?