Meer details over het hele traject

In het voorjaar van 2019 kwam in de wijkraad van de Keizersgrachtkerkgemeente een voorstel op tafel om plannen te gaan maken voor de toekomst. Het plan kwam voort uit een gesprek in de kroeg tussen een aantal jongeren en jongerenwerker Robert Jan Nijland. In dat gesprek kwam naar voren dat jongeren zich afvragen welke rol de kerk in de toekomst voor hen zal hebben. Een aantal van hen heeft uitgesproken dat ze ‘oud/volwassen’ willen worden in de kerk, maar zij beseffen dat de kerk de komende jaren zal gaan veranderen (nieuwe dominee, nieuwe jongerenwerker, ouderen die ouder worden, etc.). Hoe kan het eigene van de Keizergrachtkerk behouden blijven en is er tevens ruimte voor vernieuwing?

Het plan was om niet een visiedocument en actieplan te gaan schrijven, want de ervaring leert dat deze plannen veelal in een la verdwijnen. Maar er was wel behoefte aan een gedeelde droom en visie, waaruit doelen, afspraken en acties kunnen volgen. Een kerkgemeente met elkaar in gesprek kan enthousiast worden, door samen na te denken over hoe de toekomst er uit kan komen te zien. Een visie en plan moet leven in de harten van mensen, niet als woorden op papier (die echter ook nodig zijn). Het uitgangspunt is daarom de dialoog en het enthousiasmeren van mens. Daarom is er gekozen om te gaan werken met de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’, uit het boek ‘Goede wijn’ van Jan Hendriks (Uitgeverij Kok, Utrecht, 2013).

Deze methode kent de volgende vijf stappen:

 1. Verzamelen: elkaar verhalen vertellen over wat je waardeert
 2. Verdiepen: zoeken naar de factoren die die waardering bepalen
 3. Verbeelden: dromen over de toekomst
 4. Vormgeven: voorwaarden vaststellen voor realisering van de droom
 5. Verbinden: dit beloven we elkaar

Er werd een ‘procesgroep’ van zeven personen (jong en oud) gevormd die het hele proces zou gaan voorbereiden en begeleiden.

Stap 1 en 2: Waarderende verhalen en bloeifactoren

In januari 2020 vonden drie bijeenkomsten plaats waar (oud-)gemeenteleden elkaar vertelden wat ze zo waarderen c.q. waardeerden aan de Keizersgrachtkerk. Het waren zeer geanimeerde en bevlogen gesprekken die daar gevoerd werden. Er werd daar ook al een begin gemaakt met stap 2: welke factoren bepalen nou die waardering? Dat noemden we de ‘bloeifactoren’ en het waren er maar liefst 88! In februari werden de ‘gemene delers’ daaruit gedestilleerd door de procesgroep met een aantal gemeenteleden. Dat leverde een lijst op met 31 verschillende bloeifactoren.

Vervolgens werd deze lijst weer aan de gemeente voorgelegd met de vraag om aan te geven welke van deze factoren mee zou moeten naar de toekomst (iedereen mocht zeven punten verdelen over één of meer factoren).

Die stemming leverde een top-acht op bestaande uit de volgende ingedikte bloeifactoren

 • De muziek en liederen in de KGK zijn wezenlijk voor het uitdrukken en ervaren van onze geloofsbeleving.
 • Jongeren geven op creatieve wijze de traditie opnieuw vorm.
 • Er is vrijheid van interpretatie van geloof en godsbeeld; ook de vrijheid om niet te geloven.
 • Bij ons kan iedereen erbij horen, zonder voorbehoud of beoordeling, je wordt geaccepteerd zoals je bent.
 • Wij vertellen oude verhalen uit de Bijbel opnieuw met betekenis voor ons leven van nu.
 • Wij zijn een gemeenschap met een open sfeer waar iedereen zich gedragen, verbonden en thuis voelt.
 • Wij helpen waar geen helper is.
 • Er is ruimte in de kerkdienst om persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid te delen, dat geeft herkenning en erkenning.

verhuisdoosDeze factoren werden in de kerkdienst op de startzondag 6 september 2020 aan de gemeente gepresenteerd als ‘dit nemen we mee naar de toekomst’, verbeeld door ze in verhuisdozen te presenteren.

 

Stap 3: Dromen over de toekomst

Begin september vond ook een bijeenkomst plaats, zowel in het kerkgebouw als online, waar op basis van de bloeifactoren gedroomd werd, aangejaagd door suggesties als:

 • Je wordt ’s ochtends wakker en het is 2030. Je loopt naar beneden en pakt de krant van de deurmat. Daarin staat een pagina groot artikel over de bijzondere prestaties van de KGK over….. kun je vertellen wat er in het verhaal staat: over wat wij hebben gedaan, de kernpunten van de strategie en wat het draaipunt is geweest?
 • Stel je voor dat je drie wensen zou mogen doen met betrekking tot ……(bloeifactoren), welke zijn dat?

Dat leverde een hele lijst met ‘wensdoelen’ op, meer of minder concrete uitspraken hoe bepaalde aspecten van de KGK er op weg naar 2030 uit zouden kunnen zien. Bijvoorbeeld:

 • De KGK vaart in de zomer 2021 mee met de plastic soep sloep na een groene kerkdienst op zondagmiddag.
 • In 2023 hebben we een eetcafé in de kerk aan de grachtkant. Door een uitbater. De kerk open voor anderen. Daar evt. themabijeenkomsten aan koppelen. Zinnig eten, zangavonden als avondactiviteit bijvoorbeeld.
 • In 2030 is het aantal actieve jongeren verdubbeld.
 • In 2030 hebben we geen ‘vaste’ liturgie volgorde meer. Er zijn een paar terugkerende elementen, maar hoe die ingevuld worden is geheel vrij.
 • In 2030 is de kerkzaal in de avonden en weekenden open voor stilte en meditatie.

De procesgroep heeft al deze wensdoelen ‘ingedikt’ tot een dertigtal en die verdeeld over vier ‘lijnen naar de toekomst’: Ontmoeting, Diversiteit, Creativiteit en Betrokkenheid.

Stap 4: Voorwaarden voor realisatie

In februari 2021 was er een online bijeenkomst waar deze vier lijnen werden gepresenteerd en waar een begin gemaakt werd met het nadenken wat er nodig zou zijn om de wensdoelen te realiseren. Vervolgens zijn vier werkgroepen enkele maanden aan de slag gegaan, elk met één van de lijnen, om dat grondiger uit te zoeken. Zij hebben hun bevindingen voor de zomer van 2021 opgeleverd.

Stap 5: Commitment uitspreken en aan de slag gaan

Nu de werkgroepen de zaken op een rij hebben gezet en uitspraken doen wat zij wel en niet realiseerbaar achten, is het moment gekomen om keuzes te maken welke wensdoelen en met welk prioriteit aangepakt zullen worden. En om daarna met de realisatie te beginnen!