Solidariteitsfonds, jaarverslag 2017

Het jaaroverzicht 2017, uitgevoerde projecten en de financiële staat.

In het afgelopen jaar waren wij bij acht projecten betrokken. Een drietal projecten waren gericht op water, de vraag naar waterpompen en het filteren van water voor het gebruik voor consumptie. Wij gaven financiële steun tot aankoop van zaaigoed en voedselhulp.

Een aanvraag voor een sanitaire unit voor weeskinderen en meubilair voor een klein centrum gericht op straatkinderen.

Een moestuinomheining

Solidariteitsfonds, jaarverslag 2016

 

Inleiding

In dit bericht willen wij jullie informeren over de werkzaamheden en financiële afhandelingen van het fonds over het jaar 2016. In 2016 waren wij in staat een tiental projecten te realiseren met een totaal aangevraagd bedrag van € 8755,-. Van de tien projecten spelen er zeven zich af op het continent Afrika en de overige drie in Nepal, India en Sri Lanka. Ook in 2016 konden wij over een behoorlijk budget beschikken opgebracht door donateurs, gevers en uit activiteiten die ontwikkeld werden door de werkgroep. Met jullie steun kregen kansarmen de mogelijkheid iets in hun situatie te verbeteren. Dus aan iedereen die het werk van het Solidariteitsfonds mogelijk heeft gemaakt: HARTELIJK DANK.

 

Hieronder vindt u de projecten die het Solidariteitsfonds in 2016 heeft ondersteund:

1. Nepal.

De organisatie Sponsortrek, die werkt met gehandicapte vrouwen, had de wens naaimachines en een computer beschikbaar te stellen. Met een bedrag van € 1050,00 werd deze aanvraag gehonoreerd.

2. Ethiopië.

Stichting scholenproject. Hun wens was tuingereedschap om een moestuin te ontwikkelen waardoor zij met de opbrengst van deze tuin in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Een bedrag voor dit project bedroeg € 765,00

3. Kenia.

Stichting EWOI, een stichting die werkt met dubbelvoudig gehandicapten. Hun verzoek was aangepaste bedden die daar ter plekke worden gemaakt. Hun wens, een bedrag van € 790,00 werd gerealiseerd.

4. Kenia.

Stichting Girls, een basisschool voor weesmeisjes. Zij hadden behoefte aan nieuw keukengerei, met het bedrag van € 750,- waren zij in staat dit te realiseren.

5. Ghana.

Het project Ghana Bamboe helpt werklozen aan werk. Hun voorstel was bamboeveldjes aan te leggen met een groep werklozen. Van de opbrengsten kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien. Voor aanplanting van bamboe werd een bedrag van € 900,- uitgetrokken.

6. Eritrea.

Stichting Deaf’s African school. Zij hadden de wens om uitbreiding van schoollokaliteiten te realiseren. Met een bedrag van € 900,- konden wij hen helpen.

7. India.

Stichting Derde Wereldhulp deed het verzoek schoeisel, kleding en schooltassen aan te schaffen voor kinderen die in een weeshuis wonen en daar ook naar schoolgaan. Met een bedrag van € 900.00 waren zij instaat dit te realiseren.

8. Sri Lanka.

Bomenproject CSHN. Dit is een werkgelegenheid project voor oorlogsweduwen. Met de opbrengst van kokosnootbomen kunnen zij door verkoop in hun levensonderhoud voorzien. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar.

9. Gambia.

Family Agritural project had een verzoek voor de aankoop van zonnepanelen zodat zij door middel van de opgewekte energie de elektrische waterpomp kunnen bedienen zodat de akkers bevloeid kunnen worden en de aankoop van dure brandstof overbodig wordt. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar

10. Kameroen.

Stichting Babungo, werkzaam in het onderwijs, doet een verzoek om de aankoop van leermiddelen mogelijk te maken. Wij hebben € 900,- beschikbaar gesteld.

 

Financieel jaaroverzicht 2016.

De jaarcijfers over 2016 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2016   12.506,68
Donateurs, giften, activiteiten   7.689,95
Subsidie projecten 8.755,00  
Bankkosten 135,38  
Restitutie PGA 1.000,00  
Banksaldo 31 december 2016 10.306,25  
 

  20.196,63 20.196,63

Amsterdam, april 2017
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
N. Brouwer, penningmeester.

Solidariteitsfonds - Jaarverslag 2015

Ook in 2015 hebben wij veel projecten kunnen steunen. Er zijn 18 aanvragen ingediend en daarnaast hebben wij drie kleine noodaanvragen direct geholpen met kleine giften.
De aanvragen hadden veel betrekking op het werelddeel Afrika en daarnaast het Midden-Oosten en Azië. De aanvragers voorzien ons van informatiemateriaal en foto’s, zodat wij een goed beeld krijgen wat er zich daar ter plaatse afspeelt.
Om bekendheid te verkrijgen publiceren wij op de website van de Keizersgrachtkerk en in de Kids. Ook ontwikkelen wij activiteiten die in het kader van het Solidariteitsfonds staan en een behoorlijk aantal vrijwilligers helpt ons dan bij die activiteiten. Dat geeft een goed gevoel!

Het honoreren van de verzoeken is mogelijk gemaakt door blijde gevers en onze vaste donateurs. Wij waren in staat in 2015 een bedrag van € 17.828,00 aan ondersteuning te verstrekken!

Hieronder volgt een overzicht van de projecten waaraan het Solidariteitsfonds in het afgelopen verslagjaar een financiële bijdrage heeft verleend.

1. Een aanvraag uit Zimbabwe, vanuit de plaats Charandura: Het schoolhoofd deed een beroep op het fonds voor een financiële ondersteuning voor de aankoop van computers zodat zijn leerlingen ook op dat gebied geschoold kunnen worden. Wij hebben een bedrag van € 1200.00 voor deze aanvraag beschikbaar gesteld.

2. Een verzoek vanuit Albanië door Stichting Mensenkinderen: In een gebied waar veel Roma’s wonen heerst grote werkeloosheid. Voor een aantal jonge vrouwen wordt een kapstersopleiding opgericht, zodat na die opleiding zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De bijdrage die we daarvoor vrij hebben gemaakt bedroeg € 1150.00.

3. De broeders van Taizé werkzaam in Bangladesh hadden het verzoek om een financiële ondersteuning van jonge studenten die onder hun toezicht een opleiding volgen. Om de studie mogelijk te maken is een bedrag van € 960.00 beschikbaar gesteld.

4. Vanuit Mali kwam het verzoek van de stichting Ma Tim Ba om behulpzaam te zijn bij de opbouw van een school die door rebellen zwaar beschadigd is geraakt. Bij geen hulp kunnen honderden kinderen geen onderwijs volgen. Om het gebouw te herstellen en het mogelijk te maken dat het water kan worden opgepompt door zonneënergie hebben wij € 1250 gedoneerd.

5. Uit Zuid-Afrika deed de organisatie Sunshine Centre een verzoek om een donatie om voor kinderen met een gedragsprobleem onderwijsmateriaal aan te kopen. Een bedrag van €750.00 werd hiervoor beschikbaar gesteld.

6. Het ZZg vanuit Zeist werkzaam in Tanzania heeft een project in het zuiden van Tanzania, gericht op het geven van vakopleidingen aan werkeloze jongeren. Na het behalen van een certificaat kunnen zij dan een vak uitoefenen. Voor dit laatste hebben zij gereedschap nodig, met een gevulde gereedschapskist kunnen zij aan de slag.
Om dit mogelijk te maken hebben wij € 900.00 beschikbaar gesteld.

7. De stichting Bo Ke Mai (= Jij en Ik), werkzaam in Ghana, richt zich op onderwijs, training, en het creëren van werkgelegenheid. De leerlingen wonen in de omgeving van de school, maar afstanden zijn groot en om te zorgen dat zij naar school en opleidingen kunnen gaan is er behoefte aan een schoolbus. Dit is een gemeenschappelijk project met Wilde Ganzen geworden, waarbij wij een bijdrage hebben gedaan van € 1000.00.

8. Dezelfde stichting wilde drinkwater voor de schoolgaande kinderen gaan oppompen. Daarvoor moest een waterput geslagen worden met de daarbij behorende pomp. Door zelf water te kunnen oppompen hoeft men niet meer flessenwater aan te kopen die een behoorlijke financiële aanslag op het schoolbudget doen. Om het verzoek te realiseren hebben wij € 1200.00 gedoneerd.

9. Namibië, waar de stichting Wake Up zich richt op onderwijs: Het schoolgebouw verdiende onderhoud en om de moestuin te beschermen tegen overdadige zonnestralen zodat de planten verdroogden, wil men graag een schaduwnet plaatsen. Voor deze aanvraag hebben wij € 823.00 beschikbaar gesteld.

10. Een verzoek vanuit Nepal door de stichting Musahar om behulpzaam te zijn bij het opbouwen van de school die getroffen is door de zware aardbeving en waarbij nieuwe schoolinventaris moet worden gemaakt en ingezet. Voor die handelingen is € 900.00 nodig. Dit bedrag hebben wij voor deze aanvraag ingezet.

11. De stichting Viva Sahel, die zich inzet voor het dorp Tamaci gelegen in Niger, informeerde ons dat het dorp zwaar getroffen is door grote overstromingen. De oogst is weggevaagd en de graanbank is bijna leeg. Om nieuw zaaigoed aan te kopen is een bedrag van € 900.00 nodig. Wij zijn op dit verzoek ingegaan.

12. Nepal: de stichting Tamsarya die zich inzet in de gezondheidszorg met opleidingen voor vroedvrouwen, deed het verzoek om voor twee vrouwen een opleiding mogelijk te maken. Kosten voor de opleiding bedragen € 1100.00. Ook dit bedrag hebben wij op hun bankrekening overgeschreven.

13. De stichting Colibri, die zich inzet voor verarmde kinderen in de grensstreken van Peru om zich te ontwikkelen: De stichting bouwt kleuterscholen en voorziet die van inventaris. Ouders participeren in de school. Vaak kunnen zij onvoldoende financiële bijdragen leveren. Voor één van die scholen heeft men behoefte aan warme schoolkleding voor 65 kinderen. De plaats waar de school staat ligt op 3500 meter boven de zeespiegel. De kosten voor het aankleden van de kinderen bedraagt € 975.00. Wij hebben genoemd bedrag gedoneerd.

14. De organisatie Anak-Anak Lombok werkzaam op het genoemde eiland gelegen in Indonesië richt zich op opleidingen voor jonge mensen. Meestal is dit gericht op de toeristenindustrie, omdat dit direct een inkomen oplevert. Voor vakbekwaamheid in die opleidingen is er behoefte aan materialen die genoemde opleidingen mogelijk maken, kosten € 1075.00. Het genoemde bedrag is beschikbaar gesteld.

15. Uit Moldavië kwam het verzoek van de Sint Nicolaaskerk in de stad Contesti om hen financieel te helpen bij opleidingen van vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het begeleiden van kinderen die worden getroffen door huiselijk geweld. Dit verzoek wordt ook gesteund door Kerk in Actie. Wij hebben € 450.00 gedoneerd.

16. De stichting Viva Sahel, werkzaam in Niger en bijzonder betrokken bij het dorp Tamaci, verzocht ons om het mogelijk te maken tuingereedschap aan te kopen om landbouwgrond te bewerken. Het bedrag van € 900.00 hebben wij beschikbaar gesteld.

17. Vanuit Mali, waar de stichting 'Steun scholieren en straatkinderen' werkzaam is in de streek Cerde de Mopti, gelegen langs de rivier de Niger: De organisatie exploiteert een school van 800 kinderen. De streek is zwaar getroffen door oorlogshandelingen, waardoor veel ouders nauwelijks in het levensonderhoud kunnen voorzien, laat staan een financiële bijdrage aan de school kunnen leveren. Door de oorlogshandelingen is de schoolboot vernield en een nieuwe boot is dringend nodig om de kinderen over het water te vervoeren. Een nieuwe boot en de inrichting van een aantal schoollokalen wordt geschat op een bedrag van € 900.00. Ook hierin konden wij een bijdrage leveren.

18. Uit Syrië kwam via Kerk in Actie het verzoek om via de kerk van Antiochië behulpzaam te zijn bij het beschikbaar stellen van kooktoestellen die men in een vluchtelingenkamp kan inzetten voor diegene die niets meer beschikbaar hebben om te voorzien in hun eerste levensbehoefte. Voor dit verzoek hebben wij € 900.00 gedoneerd.

19. Voor drie noodverzoeken vanuit Nepal en Mali hebben wij € 850.00 kunnen doneren.


Amsterdam/Noordwijk, april 2016
S. Bal, secretaris


Solidariteitsfonds - Financieel jaaroverzicht 2015

Stichting Werkgroep Keizersgrachtkerk
Kamer van Koophandel 41199642
Amsterdam


Omschrijving In Uit
Saldo op 1 januari 2015 12.896,09
Donateurs en giften 17.575,13
Projecten 2015 17.828,00
Bankkosten 123,60
Saldo op 31 december 2015 12.206,68


Totaal € 30.471,22 € 30.471,22


Amsterdam, april 2016

L.O. Aguilera, penningmeester