Solidariteitsfonds: Jaarverslag 2019In het afgelopen jaar waren wij in staat om een tiental projecten wereldwijd financieel te ondersteunen.
Het werkveld besloeg hulp en steun op het gebied van onderwijs, sanitaire voorzieningen, medische hulpmiddelen, drinkwatervoorziening en gereedschap voor tuinbouw.
Eigenlijk kleine zaken maar voor onze mede wereldbewoners een uitkomst.
Vaak ontvangen wij enthousiaste berichten van vooruitgang en voorzien van foto’s die wij met regelmaat op de website van Het Solidariteit fonds publiceren.
De website is voor onze werkzaamheden een goede ondersteuning.
Hierdoor krijgen wij regelmatig verrassende berichten van donateurs uit verschillende landen en ook die geven ons de mogelijkheid om de aanvragen financieel te steunen.
In het afgelopen jaar hebben wij weer twee grote activiteiten ontwikkeld, de bekende actie “Nette Toiletten” en de jaarlijks terugkerende Solidariteitsmarkt.
Die activiteiten worden gesteund door veel vrijwilligers die zich ook betrokken voelen bij het Solidariteitsfonds en daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd.
In het totaal hebben wij een bedrag van € 8635.00 kunnen besteden aan de aanvragen.
De volgende aanvragen werden ingediend en behandeld:
1e Oeganda, Stichting Namugongo werkzaam in het onderwijs, voor scholieren die het middelbaar onderwijs volgen. Voor het steun bedrag van € 900.00 werden lesboeken aangekocht die rouleren door vierklassen. De bezetting van zo’n klas bestaat uit 55 kinderen.
2e Indonesië, Stichting Meraih Bintang ook werkzaam in het onderwijs. De school beschikte over twee toiletten. Het verzoek om uitbreiding van sanitaire voorzieningen werd gehonoreerd.
Voor het bedrag van € 900.00 waren zij in staat om een toiletgebouwtje te bouwen.
3e Brazilië Stichting CAMM steunt een kinderhuis, om zich zelf te voorzien van groente en andere vers producten was er behoefte aan moestuingereedschap een bedrag van € 900 werd toegekend.
4e Kameroen Stichting Babungo werkzaam onder vluchtelingen vroeg om medische hulpmiddelen voor het toegezegde bedrag kon men de gewenste aankopen doen. gehonoreerd.
5e Namibië Stichting Wake Up werkzaam in het onderwijs deed opnieuw een beroep op het Fonds, met het verzoek om lesmateriaal aan te kopen voor een bedrag van € 900.00.
6e Niger Stichting ViVa Sahel werkzaam in een klein dorpje waar de mensen bestaan van landbouw en veeteelt maar door droogte en dan weer overstromingen worden zij met regelmaat op achterstand gezet.
Ook hebben ze veel last van rondzwervend vee en om hun gewassen te beschermen wilde men bomen en struiken aanplanten wij hebben € 500.00, toegekend.
7e Ghana Stichting Hope A Live werkzaam onder werkeloze jongeren, wilde graag dat zij een mogelijkheid kregen om voor hen sportmateriaal aan te kopen zodat zij het vervelingsvraagstuk konden oplossen zij noemden een bedrag van € 900.00, dit hebben wij gehonoreerd.
8e Ghana Stichting Blocks, zij hebben een schooltje gebouwd en voor drinkwater voorziening wilde men graag een watertank zodat aankoop van water in flessen overbodig wordt, de investering bedroeg € 1000.00.
9e Bangladesh Stichting Leff for Life beheert een jongeren huis waar kinderen onderwijs en een vakopleiding krijgen.
Om een aantal meisjes het vak van coupeuse te leren was er behoefte aan naaimachines, om deze aankoop te doen hebben wij € 900.00 beschikbaar gesteld.
10e Nederland Stichting Found Academic geef onderwijs in de Bijlmer aan mensen die vanuit Afrika in Nederland zijn gekomen. Voor het benodigde lesmateriaal hebben wij €900.00 beschikbaar gesteld.

In het laatste kwartaal ontvingen wij weer geldelijke middelen om zo het eerste deel van 2020 weer positief tegemoet te treden.
Later dit jaar zullen wij het financiële jaarverslag publiceren.
In ieder geval willen wij alle gevers hartelijk danken voor hun financiële bijdrage en het meeleven met het Solidariteitsfonds.
Namens de Werkgroep Het Solidariteitsfonds.
De secretaris:
Simon Bal.

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekeningnr
NL89INGB0005487357
Kamer van Koophandel 41199642
RSN BSNnr 8167.65.157
AMSTERDAM
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Reiny van Twillert
Secretaris: Simon Bal
Eerste penningmeester: Nico Brouwer
Tweede Penningmeester: Jos de Jong

Beloningsbeleid: Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen enkele bezoldiging.

Financieel jaaroverzicht 2019.

De jaarcijfers over 2019 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2019   9.701,87
Donateurs, giften, activiteiten   9.619,20
Opbrengst Koningsdag   876,47
Opbrengst Sinterklaasmarkt   1.860,50
Projecten 8.755,00  
Bankkosten 191.30  
Banksaldo 31 december 2019 13.111,74  
 

  22.058,04 22.058,04

Amsterdam, april 2020
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris

Solidariteitsfonds: Jaarverslag 2018

In het afgelopen jaar deden 20 instellingen een beroep op het fonds.

Wij waren in staat hun aanvragen te honoreren.

Onderwerpen zoals onderwijs, waterbehandeling, zaaigoed, aankoop van landbouwgrond, gezondheidszorg, waterputten, kleding, studiemateriaal was globaal het werkterrein.

Het werk werd mogelijk gemaakt door gulle gevers en activiteiten door de werkgroep zelf ontwikkeld.

Met een blij gevoel kunnen we zeggen: we hebben een steentje verlegd in de rivier.

Je ontdekt dat mensen wereldwijd hun verantwoordelijkheid nemen om zo te voorzien in hun dagelijks bestaan.

Wij als het Solidariteitsfonds kunnen door onze financiële bijdrage iets voor hen betekenen.

 

De volgende projecten hebben wij gesteund:

 1. Het land Bangladesh, kinderhuis Dutch Shalom in Dhaka, het verzoek: aankoop van nieuwe inventaris €700.
 2. Mozambique, in het Noordelijke deel dun bevolkt. Er is behoefte aan zaaigoed en training van boeren. Er zijn problemen met klimaatsverandering waardoor voedsel schaarste ontstaat. Door een nieuwe methodiek is het mogelijk het probleem aan te pakken. Toegekend bedrag € 900.
 3. Ghana, aanvrager is stichting Bokemei werkzaam in het onderwijs. Op hun verzoek hebben wij €900 geïnvesteerd in de aankoop van een schoolbus, zodat kinderen die ver van school wonen dagelijks kunnen worden opgehaald en thuisgebracht.
 4. Ghana, een schoolproject. Verzoek om inventaris van een kleuterschool te vernieuwen, €900.
 5. Ghana, het bamboeproject. De werkgroep die zich bezig houdt met de aanplant van bamboe stekjes deed een beroep op het fonds om hen financieel te steunen zodat zij een waterput konden graven. Zij gebruiken het water om de stekjes te bevloeien en hierdoor de onvruchtbare grond weer vruchtbaar te maken en de oprukkende woestijn terug te dringen, bijdrage € 1200.
 6. Zimbabwe, dit land kent een lange droge periode. Voor akkerbouw en moestuinen heeft men in de droge periode water nodig, om het water uit de opvang te transporteren heeft men behoefte aan een waterpomp. Beschikbaar gesteld € 900.
 7. Zambia, kinderdorp Palabana heeft voor de landbouw opleiding gereedschappen nodig, om de aankoop te realiseren hebben wij € 900. beschikbaar gesteld.
 8. Zambia, stichting Jacana zet zich in om mensen met de SMART aanpak een opleiding te geven in de landbouw, zodat zij na de opleiding hun gezinnen kunnen voorzien van voedsel en verkoop van landbouw producten. Om dit te realiseren is er behoefte aan een waterpomp, wij hebben € 900. beschikbaar gesteld.
 9. Gambia, het binnenland is erg droog en arm. De mannelijke bevolking trekt weg zodat vrouwen en kinderen achterblijven. De vrouwen, moeders, willen hun gezinnen van voedsel voorzien en daarom verbouwen zij groente. Een probleem zijn de dieren die de boel kaal vreten dus is er behoefte aan omheiningen van de grond, wij hebben € 900. beschikbaar gesteld om de omheiningen te realiseren.
 10. Bangladesh, een coöperatie van arme lieden hebben winkelruimte en inventaris nodig om de gemaakte artikelen in de hoofdstad te verkopen zodat zij in hun onderhoud kunnen voorzien. Om aankoop van winkelruimte en inventaris mogelijk te maken stellen wij € 900. beschikbaar.
  Het winkelproject heet Lef For live.
 11. Nederland, migranten kerk in de Bijlmer heeft behoefte aan leermateriaal om mensen te leren hoe zij hun ontwikkelingen in Nederland kunnen stimuleren wij steunen deze aanvraag met € 900.
 12. Indonesië, een schoolproject in Pangandaran heeft een aanvraag ingediend om kledingstoffen aan te kopen zodat uniformen kunnen worden gemaakt voor de school gaande kinderen die uit zeer arme gezinnen komen. Voor de aankoop € 900. beschikbaar gesteld.
 13. Congo, de stichting IFELPIC behartigt de belangen van boerinnen om in het dagelijks onderhoud van hun gezinnen te voorzien door de verkoop van producten. Om dit te realiseren is er behoefte aan uitbreiding van grondgebied. Voor deze aankoop kunnen wij € 900. beschikbaar stellen.
 14. Mali, een scholen project wat door de stichting Ma Tim Ba wordt beheerd. De vraag is om de aankoop mogelijk te maken van zonnepanelen zodat de waterpomp elektrisch kan worden aangedreven. Hierdoor kan de oude dieselpomp buiten werking worden gesteld, zodat aankoop van dure dieselolie overbodig wordt. Wij vonden het een goed plan en stelde € 900. beschikbaar.
 15. Zuid-Soedan, door de vele oorlogsvoeringen raakt de infrastructuur zwaar beschadigd en op veel plaatsen is het elektriciteit net buiten werking geraakt, het verpompen van drinkwater is haast onmogelijk. Mensen gebruiken besmet water met grote gevolgen van dien.
  De Presbyteriaan Church in Zuid- Soedan heeft verzocht om financiële steun zodat zij waterfilters kunnen aankopen en mensen geen verontreinigd drinkwater behoeven te drinken. Voor de aankoop van die filters hebben wij € 900. beschikbaar gesteld.
 16. Burkino Faso, project Maternelle de Crousin doet aan na schoolse opvang. Zij diende een verzoek is om hen financieel te steunen zodat zij spelmateriaal konden aankopen. beschikbaar gesteld een bedrag van € 900.
 17. Malawi, stichting MEd change heeft behoefte aan kleine medische hulpmiddelen. beschikbaar gesteld een bedrag van € 300.
 18. Nicaragua, Stichting El Arbol werkzaam in de stad Chinandega beheert een gezondheid post, de toilet voorziening moet worden verbeterd, hiervoor is € 900.nodig. Genoemd bedrag wordt beschikbaar gesteld.
 19. Mexico, project Nuestros Pequenos Hermanos die zich inzet voor getraumatiseerde kinderen doet het verzoek om het mogelijk te maken dat zij creatief materiaal kunnen aankopen, dit project hebben wij met € 900. gesteund.
 20. Brazilië, project CAMM werkzaam in de stad Recife beheert een kinderhuis, de inventaris was aan vervanging toe, toegezegd € 900. voor deze aankoop.
 21. Benin, weeshuis La Solidarité, in de stad Dogbo gelegen in het zuiden van Benin, 40% van de bevolking leeft onder de armoede grens. Levens verwachting 58 jaar. Verzoek: de gemeenschap heeft een waterput gegraven tot 75 meter diep, het aanwezige water moet worden opgepompt de aanleg en aankoop van een pomp kost € 900. Dit bedrag hebben wij toegezegd.

Het was een boeiend jaar met veel aanvragen en toezeggingen, wij hopen dat wij in staat worden gesteld om dit in de komende tijd te herhalen.

 

Namens de werkgroep “Het Solidariteitsfonds”

Simon Bal.

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekening
NL80INGB0005487357
Kamer van Koophandel 411996420
AMSTERDAM

Financieel jaaroverzicht 2018.

De jaarcijfers over 2018 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2018   14.609,69
Donateurs, giften, activiteiten   8.306,40
Opbrengst Koningsdag   1005,24
Opbrengst Sinterklaasmarkt   2136,60
Projecten 2018 16.196,00  
Bankkosten 160,06  
Banksaldo 31 december 2018 9701,87  
 

  26.057,93 26.057,93

Amsterdam, mei 2019
R. van Twillert, voorzitter.
S.B

Solidariteitsfonds, jaarverslag 2017

Het jaaroverzicht 2017, uitgevoerde projecten en de financiële staat.

In het afgelopen jaar waren wij bij acht projecten betrokken. Een drietal projecten waren gericht op water, de vraag naar waterpompen en het filteren van water voor het gebruik voor consumptie. Wij gaven financiële steun tot aankoop van zaaigoed en voedselhulp.

Een aanvraag voor een sanitaire unit voor weeskinderen en meubilair voor een klein centrum gericht op straatkinderen.

Een moestuinomheining

Solidariteitsfonds, jaarverslag 2016

 

Inleiding

In dit bericht willen wij jullie informeren over de werkzaamheden en financiële afhandelingen van het fonds over het jaar 2016. In 2016 waren wij in staat een tiental projecten te realiseren met een totaal aangevraagd bedrag van € 8755,-. Van de tien projecten spelen er zeven zich af op het continent Afrika en de overige drie in Nepal, India en Sri Lanka. Ook in 2016 konden wij over een behoorlijk budget beschikken opgebracht door donateurs, gevers en uit activiteiten die ontwikkeld werden door de werkgroep. Met jullie steun kregen kansarmen de mogelijkheid iets in hun situatie te verbeteren. Dus aan iedereen die het werk van het Solidariteitsfonds mogelijk heeft gemaakt: HARTELIJK DANK.

 

Hieronder vindt u de projecten die het Solidariteitsfonds in 2016 heeft ondersteund:

1. Nepal.

De organisatie Sponsortrek, die werkt met gehandicapte vrouwen, had de wens naaimachines en een computer beschikbaar te stellen. Met een bedrag van € 1050,00 werd deze aanvraag gehonoreerd.

2. Ethiopië.

Stichting scholenproject. Hun wens was tuingereedschap om een moestuin te ontwikkelen waardoor zij met de opbrengst van deze tuin in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Een bedrag voor dit project bedroeg € 765,00

3. Kenia.

Stichting EWOI, een stichting die werkt met dubbelvoudig gehandicapten. Hun verzoek was aangepaste bedden die daar ter plekke worden gemaakt. Hun wens, een bedrag van € 790,00 werd gerealiseerd.

4. Kenia.

Stichting Girls, een basisschool voor weesmeisjes. Zij hadden behoefte aan nieuw keukengerei, met het bedrag van € 750,- waren zij in staat dit te realiseren.

5. Ghana.

Het project Ghana Bamboe helpt werklozen aan werk. Hun voorstel was bamboeveldjes aan te leggen met een groep werklozen. Van de opbrengsten kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien. Voor aanplanting van bamboe werd een bedrag van € 900,- uitgetrokken.

6. Eritrea.

Stichting Deaf’s African school. Zij hadden de wens om uitbreiding van schoollokaliteiten te realiseren. Met een bedrag van € 900,- konden wij hen helpen.

7. India.

Stichting Derde Wereldhulp deed het verzoek schoeisel, kleding en schooltassen aan te schaffen voor kinderen die in een weeshuis wonen en daar ook naar schoolgaan. Met een bedrag van € 900.00 waren zij instaat dit te realiseren.

8. Sri Lanka.

Bomenproject CSHN. Dit is een werkgelegenheid project voor oorlogsweduwen. Met de opbrengst van kokosnootbomen kunnen zij door verkoop in hun levensonderhoud voorzien. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar.

9. Gambia.

Family Agritural project had een verzoek voor de aankoop van zonnepanelen zodat zij door middel van de opgewekte energie de elektrische waterpomp kunnen bedienen zodat de akkers bevloeid kunnen worden en de aankoop van dure brandstof overbodig wordt. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar

10. Kameroen.

Stichting Babungo, werkzaam in het onderwijs, doet een verzoek om de aankoop van leermiddelen mogelijk te maken. Wij hebben € 900,- beschikbaar gesteld.

 

Financieel jaaroverzicht 2016.

De jaarcijfers over 2016 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2016   12.506,68
Donateurs, giften, activiteiten   7.689,95
Subsidie projecten 8.755,00  
Bankkosten 135,38  
Restitutie PGA 1.000,00  
Banksaldo 31 december 2016 10.306,25  
 

  20.196,63 20.196,63

Amsterdam, april 2017
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
N. Brouwer, penningmeester.

Solidariteitsfonds - Jaarverslag 2015

Ook in 2015 hebben wij veel projecten kunnen steunen. Er zijn 18 aanvragen ingediend en daarnaast hebben wij drie kleine noodaanvragen direct geholpen met kleine giften.
De aanvragen hadden veel betrekking op het werelddeel Afrika en daarnaast het Midden-Oosten en Azië. De aanvragers voorzien ons van informatiemateriaal en foto’s, zodat wij een goed beeld krijgen wat er zich daar ter plaatse afspeelt.
Om bekendheid te verkrijgen publiceren wij op de website van de Keizersgrachtkerk en in de Kids. Ook ontwikkelen wij activiteiten die in het kader van het Solidariteitsfonds staan en een behoorlijk aantal vrijwilligers helpt ons dan bij die activiteiten. Dat geeft een goed gevoel!

Het honoreren van de verzoeken is mogelijk gemaakt door blijde gevers en onze vaste donateurs. Wij waren in staat in 2015 een bedrag van € 17.828,00 aan ondersteuning te verstrekken!

Hieronder volgt een overzicht van de projecten waaraan het Solidariteitsfonds in het afgelopen verslagjaar een financiële bijdrage heeft verleend.

1. Een aanvraag uit Zimbabwe, vanuit de plaats Charandura: Het schoolhoofd deed een beroep op het fonds voor een financiële ondersteuning voor de aankoop van computers zodat zijn leerlingen ook op dat gebied geschoold kunnen worden. Wij hebben een bedrag van € 1200.00 voor deze aanvraag beschikbaar gesteld.

2. Een verzoek vanuit Albanië door Stichting Mensenkinderen: In een gebied waar veel Roma’s wonen heerst grote werkeloosheid. Voor een aantal jonge vrouwen wordt een kapstersopleiding opgericht, zodat na die opleiding zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De bijdrage die we daarvoor vrij hebben gemaakt bedroeg € 1150.00.

3. De broeders van Taizé werkzaam in Bangladesh hadden het verzoek om een financiële ondersteuning van jonge studenten die onder hun toezicht een opleiding volgen. Om de studie mogelijk te maken is een bedrag van € 960.00 beschikbaar gesteld.

4. Vanuit Mali kwam het verzoek van de stichting Ma Tim Ba om behulpzaam te zijn bij de opbouw van een school die door rebellen zwaar beschadigd is geraakt. Bij geen hulp kunnen honderden kinderen geen onderwijs volgen. Om het gebouw te herstellen en het mogelijk te maken dat het water kan worden opgepompt door zonneënergie hebben wij € 1250 gedoneerd.

5. Uit Zuid-Afrika deed de organisatie Sunshine Centre een verzoek om een donatie om voor kinderen met een gedragsprobleem onderwijsmateriaal aan te kopen. Een bedrag van €750.00 werd hiervoor beschikbaar gesteld.

6. Het ZZg vanuit Zeist werkzaam in Tanzania heeft een project in het zuiden van Tanzania, gericht op het geven van vakopleidingen aan werkeloze jongeren. Na het behalen van een certificaat kunnen zij dan een vak uitoefenen. Voor dit laatste hebben zij gereedschap nodig, met een gevulde gereedschapskist kunnen zij aan de slag.
Om dit mogelijk te maken hebben wij € 900.00 beschikbaar gesteld.

7. De stichting Bo Ke Mai (= Jij en Ik), werkzaam in Ghana, richt zich op onderwijs, training, en het creëren van werkgelegenheid. De leerlingen wonen in de omgeving van de school, maar afstanden zijn groot en om te zorgen dat zij naar school en opleidingen kunnen gaan is er behoefte aan een schoolbus. Dit is een gemeenschappelijk project met Wilde Ganzen geworden, waarbij wij een bijdrage hebben gedaan van € 1000.00.

8. Dezelfde stichting wilde drinkwater voor de schoolgaande kinderen gaan oppompen. Daarvoor moest een waterput geslagen worden met de daarbij behorende pomp. Door zelf water te kunnen oppompen hoeft men niet meer flessenwater aan te kopen die een behoorlijke financiële aanslag op het schoolbudget doen. Om het verzoek te realiseren hebben wij € 1200.00 gedoneerd.

9. Namibië, waar de stichting Wake Up zich richt op onderwijs: Het schoolgebouw verdiende onderhoud en om de moestuin te beschermen tegen overdadige zonnestralen zodat de planten verdroogden, wil men graag een schaduwnet plaatsen. Voor deze aanvraag hebben wij € 823.00 beschikbaar gesteld.

10. Een verzoek vanuit Nepal door de stichting Musahar om behulpzaam te zijn bij het opbouwen van de school die getroffen is door de zware aardbeving en waarbij nieuwe schoolinventaris moet worden gemaakt en ingezet. Voor die handelingen is € 900.00 nodig. Dit bedrag hebben wij voor deze aanvraag ingezet.

11. De stichting Viva Sahel, die zich inzet voor het dorp Tamaci gelegen in Niger, informeerde ons dat het dorp zwaar getroffen is door grote overstromingen. De oogst is weggevaagd en de graanbank is bijna leeg. Om nieuw zaaigoed aan te kopen is een bedrag van € 900.00 nodig. Wij zijn op dit verzoek ingegaan.

12. Nepal: de stichting Tamsarya die zich inzet in de gezondheidszorg met opleidingen voor vroedvrouwen, deed het verzoek om voor twee vrouwen een opleiding mogelijk te maken. Kosten voor de opleiding bedragen € 1100.00. Ook dit bedrag hebben wij op hun bankrekening overgeschreven.

13. De stichting Colibri, die zich inzet voor verarmde kinderen in de grensstreken van Peru om zich te ontwikkelen: De stichting bouwt kleuterscholen en voorziet die van inventaris. Ouders participeren in de school. Vaak kunnen zij onvoldoende financiële bijdragen leveren. Voor één van die scholen heeft men behoefte aan warme schoolkleding voor 65 kinderen. De plaats waar de school staat ligt op 3500 meter boven de zeespiegel. De kosten voor het aankleden van de kinderen bedraagt € 975.00. Wij hebben genoemd bedrag gedoneerd.

14. De organisatie Anak-Anak Lombok werkzaam op het genoemde eiland gelegen in Indonesië richt zich op opleidingen voor jonge mensen. Meestal is dit gericht op de toeristenindustrie, omdat dit direct een inkomen oplevert. Voor vakbekwaamheid in die opleidingen is er behoefte aan materialen die genoemde opleidingen mogelijk maken, kosten € 1075.00. Het genoemde bedrag is beschikbaar gesteld.

15. Uit Moldavië kwam het verzoek van de Sint Nicolaaskerk in de stad Contesti om hen financieel te helpen bij opleidingen van vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het begeleiden van kinderen die worden getroffen door huiselijk geweld. Dit verzoek wordt ook gesteund door Kerk in Actie. Wij hebben € 450.00 gedoneerd.

16. De stichting Viva Sahel, werkzaam in Niger en bijzonder betrokken bij het dorp Tamaci, verzocht ons om het mogelijk te maken tuingereedschap aan te kopen om landbouwgrond te bewerken. Het bedrag van € 900.00 hebben wij beschikbaar gesteld.

17. Vanuit Mali, waar de stichting 'Steun scholieren en straatkinderen' werkzaam is in de streek Cerde de Mopti, gelegen langs de rivier de Niger: De organisatie exploiteert een school van 800 kinderen. De streek is zwaar getroffen door oorlogshandelingen, waardoor veel ouders nauwelijks in het levensonderhoud kunnen voorzien, laat staan een financiële bijdrage aan de school kunnen leveren. Door de oorlogshandelingen is de schoolboot vernield en een nieuwe boot is dringend nodig om de kinderen over het water te vervoeren. Een nieuwe boot en de inrichting van een aantal schoollokalen wordt geschat op een bedrag van € 900.00. Ook hierin konden wij een bijdrage leveren.

18. Uit Syrië kwam via Kerk in Actie het verzoek om via de kerk van Antiochië behulpzaam te zijn bij het beschikbaar stellen van kooktoestellen die men in een vluchtelingenkamp kan inzetten voor diegene die niets meer beschikbaar hebben om te voorzien in hun eerste levensbehoefte. Voor dit verzoek hebben wij € 900.00 gedoneerd.

19. Voor drie noodverzoeken vanuit Nepal en Mali hebben wij € 850.00 kunnen doneren.


Amsterdam/Noordwijk, april 2016
S. Bal, secretaris


Solidariteitsfonds - Financieel jaaroverzicht 2015

Stichting Werkgroep Keizersgrachtkerk
Kamer van Koophandel 41199642
Amsterdam


Omschrijving In Uit
Saldo op 1 januari 2015 12.896,09
Donateurs en giften 17.575,13
Projecten 2015 17.828,00
Bankkosten 123,60
Saldo op 31 december 2015 12.206,68


Totaal € 30.471,22 € 30.471,22


Amsterdam, april 2016

L.O. Aguilera, penningmeester

Noodhulp in Coronatijd

 

 

 

Het Solidariteitsfonds gaat in deze tijd door. Het is allemaal anders. We zijn niet zichtbaar. De startzondag, de Nette Toiletten op Koningsdag en ook onze Sints Solidariteitsmarkt gingen niet door. Echt jammer, we missen de gezellige drukte in de kerk, maar ook de fondswerving die geld in onze kas brengt.
We hopen dat volgend jaar alles wel weer door kan gaan, en anders komen we bij onze trouwe lezers voor steun aankloppen.

De projecten konden gelukkig wel doorgaan. We zijn bekend en de aanvragen kwamen binnen.
Er is wel een verschil: veel aanvragen waren er nu voor 'noodhulp'. Zoals bekend steunen we aanvragen met een concreet doel, iets wat voor de toekomst belangrijk is. Deze tijd is vaak directe steun belangrijk. De corona heeft de meeste projecten overvallen. Ineens vallen bronnen van inkomsten weg, werkgelegenheid stopt. Er is een lockdown, men moet in huis blijven. Er is behoefte aan water en zeep en ontsmettings middelen. Voedsel en noodpakketten, schoolboeken en materiaal, steun aan lopende projecten en steun aan straat kinderen.
Naast de concrete aanvragen gaan we ook in op de vraag om noodhulp. Omdat de organisaties aan iedereen die zij kennen om deze noodhulp vragen, hebben wij de regel dat we €200,- tot €250,- geven. Dat lijkt niet veel, maar men is er blij mee. Wij kunnen zo tot nu toe iedere aanvraag honoreren. We hebben projecten in Kenia, Gambia, Zuid-Afrika, Nepal, Niger en ook Kerkenteam Tear en een initiatief van een wijkgemeente uit Osdorp Sloten kunnen sponsoren.
We zijn blij dat we steeds weer een steuntje in de rug kunnen bieden ook in deze moeilijke tijden.

Verder hebben we nog een fotoverslag van projecten die we met uw hulp in 2019 hebben kunnen steunen. Voor het verslag klikt u hier .