Solidariteitsfonds: Jaarverslag 2018

In het afgelopen jaar deden 20 instellingen een beroep op het fonds.

Wij waren in staat hun aanvragen te honoreren.

Onderwerpen zoals onderwijs, waterbehandeling, zaaigoed, aankoop van landbouwgrond, gezondheidszorg, waterputten, kleding, studiemateriaal was globaal het werkterrein.

Het werk werd mogelijk gemaakt door gulle gevers en activiteiten door de werkgroep zelf ontwikkeld.

Met een blij gevoel kunnen we zeggen: we hebben een steentje verlegd in de rivier.

Je ontdekt dat mensen wereldwijd hun verantwoordelijkheid nemen om zo te voorzien in hun dagelijks bestaan.

Wij als het Solidariteitsfonds kunnen door onze financiële bijdrage iets voor hen betekenen.

 

De volgende projecten hebben wij gesteund:

 1. Het land Bangladesh, kinderhuis Dutch Shalom in Dhaka, het verzoek: aankoop van nieuwe inventaris €700.
 2. Mozambique, in het Noordelijke deel dun bevolkt. Er is behoefte aan zaaigoed en training van boeren. Er zijn problemen met klimaatsverandering waardoor voedsel schaarste ontstaat. Door een nieuwe methodiek is het mogelijk het probleem aan te pakken. Toegekend bedrag € 900.
 3. Ghana, aanvrager is stichting Bokemei werkzaam in het onderwijs. Op hun verzoek hebben wij €900 geïnvesteerd in de aankoop van een schoolbus, zodat kinderen die ver van school wonen dagelijks kunnen worden opgehaald en thuisgebracht.
 4. Ghana, een schoolproject. Verzoek om inventaris van een kleuterschool te vernieuwen, €900.
 5. Ghana, het bamboeproject. De werkgroep die zich bezig houdt met de aanplant van bamboe stekjes deed een beroep op het fonds om hen financieel te steunen zodat zij een waterput konden graven. Zij gebruiken het water om de stekjes te bevloeien en hierdoor de onvruchtbare grond weer vruchtbaar te maken en de oprukkende woestijn terug te dringen, bijdrage € 1200.
 6. Zimbabwe, dit land kent een lange droge periode. Voor akkerbouw en moestuinen heeft men in de droge periode water nodig, om het water uit de opvang te transporteren heeft men behoefte aan een waterpomp. Beschikbaar gesteld € 900.
 7. Zambia, kinderdorp Palabana heeft voor de landbouw opleiding gereedschappen nodig, om de aankoop te realiseren hebben wij € 900. beschikbaar gesteld.
 8. Zambia, stichting Jacana zet zich in om mensen met de SMART aanpak een opleiding te geven in de landbouw, zodat zij na de opleiding hun gezinnen kunnen voorzien van voedsel en verkoop van landbouw producten. Om dit te realiseren is er behoefte aan een waterpomp, wij hebben € 900. beschikbaar gesteld.
 9. Gambia, het binnenland is erg droog en arm. De mannelijke bevolking trekt weg zodat vrouwen en kinderen achterblijven. De vrouwen, moeders, willen hun gezinnen van voedsel voorzien en daarom verbouwen zij groente. Een probleem zijn de dieren die de boel kaal vreten dus is er behoefte aan omheiningen van de grond, wij hebben € 900. beschikbaar gesteld om de omheiningen te realiseren.
 10. Bangladesh, een coöperatie van arme lieden hebben winkelruimte en inventaris nodig om de gemaakte artikelen in de hoofdstad te verkopen zodat zij in hun onderhoud kunnen voorzien. Om aankoop van winkelruimte en inventaris mogelijk te maken stellen wij € 900. beschikbaar.
  Het winkelproject heet Lef For live.
 11. Nederland, migranten kerk in de Bijlmer heeft behoefte aan leermateriaal om mensen te leren hoe zij hun ontwikkelingen in Nederland kunnen stimuleren wij steunen deze aanvraag met € 900.
 12. Indonesië, een schoolproject in Pangandaran heeft een aanvraag ingediend om kledingstoffen aan te kopen zodat uniformen kunnen worden gemaakt voor de school gaande kinderen die uit zeer arme gezinnen komen. Voor de aankoop € 900. beschikbaar gesteld.
 13. Congo, de stichting IFELPIC behartigt de belangen van boerinnen om in het dagelijks onderhoud van hun gezinnen te voorzien door de verkoop van producten. Om dit te realiseren is er behoefte aan uitbreiding van grondgebied. Voor deze aankoop kunnen wij € 900. beschikbaar stellen.
 14. Mali, een scholen project wat door de stichting Ma Tim Ba wordt beheerd. De vraag is om de aankoop mogelijk te maken van zonnepanelen zodat de waterpomp elektrisch kan worden aangedreven. Hierdoor kan de oude dieselpomp buiten werking worden gesteld, zodat aankoop van dure dieselolie overbodig wordt. Wij vonden het een goed plan en stelde € 900. beschikbaar.
 15. Zuid-Soedan, door de vele oorlogsvoeringen raakt de infrastructuur zwaar beschadigd en op veel plaatsen is het elektriciteit net buiten werking geraakt, het verpompen van drinkwater is haast onmogelijk. Mensen gebruiken besmet water met grote gevolgen van dien.
  De Presbyteriaan Church in Zuid- Soedan heeft verzocht om financiële steun zodat zij waterfilters kunnen aankopen en mensen geen verontreinigd drinkwater behoeven te drinken. Voor de aankoop van die filters hebben wij € 900. beschikbaar gesteld.
 16. Burkino Faso, project Maternelle de Crousin doet aan na schoolse opvang. Zij diende een verzoek is om hen financieel te steunen zodat zij spelmateriaal konden aankopen. beschikbaar gesteld een bedrag van € 900.
 17. Malawi, stichting MEd change heeft behoefte aan kleine medische hulpmiddelen. beschikbaar gesteld een bedrag van € 300.
 18. Nicaragua, Stichting El Arbol werkzaam in de stad Chinandega beheert een gezondheid post, de toilet voorziening moet worden verbeterd, hiervoor is € 900.nodig. Genoemd bedrag wordt beschikbaar gesteld.
 19. Mexico, project Nuestros Pequenos Hermanos die zich inzet voor getraumatiseerde kinderen doet het verzoek om het mogelijk te maken dat zij creatief materiaal kunnen aankopen, dit project hebben wij met € 900. gesteund.
 20. Brazilië, project CAMM werkzaam in de stad Recife beheert een kinderhuis, de inventaris was aan vervanging toe, toegezegd € 900. voor deze aankoop.
 21. Benin, weeshuis La Solidarité, in de stad Dogbo gelegen in het zuiden van Benin, 40% van de bevolking leeft onder de armoede grens. Levens verwachting 58 jaar. Verzoek: de gemeenschap heeft een waterput gegraven tot 75 meter diep, het aanwezige water moet worden opgepompt de aanleg en aankoop van een pomp kost € 900. Dit bedrag hebben wij toegezegd.

Het was een boeiend jaar met veel aanvragen en toezeggingen, wij hopen dat wij in staat worden gesteld om dit in de komende tijd te herhalen.

 

Namens de werkgroep “Het Solidariteitsfonds”

Simon Bal.

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekening
NL80INGB0005487357
Kamer van Koophandel 411996420
AMSTERDAM

Financieel jaaroverzicht 2018.

De jaarcijfers over 2018 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2018   14.609,69
Donateurs, giften, activiteiten   8.306,40
Opbrengst Koningsdag   1005,24
Opbrengst Sinterklaasmarkt   2136,60
Projecten 2018 16.196,00  
Bankkosten 160,06  
Banksaldo 31 december 2018 9701,87  
 

  26.057,93 26.057,93

Amsterdam, mei 2019
R. van Twillert, voorzitter.
S.B