Solidariteitsfonds - Jaarverslag 2014

Jaarverslag van het Solidariteitsfonds.
Noordwijk, april 2015.

Het afgelopen jaar 2014 stond weer in het teken van kleinschalige projecten Wereld Wijd. De inkomsten gaven ons de mogelijkheid om een dertiental projecten te steunen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, zonne-energie, gezondheidszorg, huisvesting enz.

Een jaar vliegt aan je voorbij en er gebeurt heel veel met mensen. Kinderen die proberen onderwijs te volgen in landen waar groeperingen proberen de infrastructuur te vernietigen en waar men met de moed der wanhoop toch weer probeert de zaken op te pakken om zo een mogelijk normaal leven te gaan leiden.

Wanneer wij als fonds behulpzaam zijn geweest, ontvangen wij dankbare en hoopvolle berichten. In de afgelopen periode stond het continent Afrika in de bijzondere belangstelling. Ook een aantal projecten in Zuid-Amerika, Azië en het Verre Oosten verdienden onze aandacht. Naast de vele toezeggingen hebben wij als Werkgroep activiteiten ontwikkeld, die een positief resultaat opleverden.

Met behulp van een ervaren deskundige is de website van het Solidariteitsfonds vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken. In de praktijk blijkt het dan ook dat niet alleen de lezers van KIDS de site bezoeken, maar dat wij ook warme belangstelling hebben van buiten die lezerskring.

Hier volgt een overzicht van projecten waaraan het Solidariteitsfonds in het afgelopen verslagjaar een financiële bijdrage heeft verleend: 

1. Bij een tweetal projecten in Nepal een drietal computers voor centrum dat zorg heeft voor lichamelijke gehandicapte kinderen. 

2. Het tweede project had een betrokkenheid bij studenten die door middel van het opzetten van een bibliotheek leerboeken kunnen verzamelen om zo doelmatiger te studeren.

3. Tanzania: een verzoek om leermiddelen die gebruikt kunnen worden bij overdracht naar de omgeving door dove en slechthorende kinderen. 

4. Een tweetal projecten in Kenia: het ene project speelt zich af in de sloppenwijken van de hoofdstad Nairobi, ook daar betrokkenheid. De vraag was schoolboeken voor scholieren die tot de kansarme gezinnen behoren. 

5. Ook een aanvraag uit het Noorden van Kenia, een woestijngebied. Daar was de vraag: vervanging van accu’s, zodat de verlichting weer kon gaan werken. De energieopwekking gebeurt door middel van zonne-energie en de tot nu toe gebruikte accu’s waren versleten en aan vervanging toe. Vandaar een beroep op het fonds. 

6. Bangladesh: de aanvraag werd gedaan door de Broeders van Taizé, gevraagd werd: therapeutisch meubilair. Doordat de wegen in Bangladesh zeer onveilig zijn, ontstaan er veel verkeersongelukken met de nodige slachtoffers.

7. Albanië: de stichting Mensenkinderen deed een aanvraag voor het kopen van schapen voor gezinnen met een gehandicapt kind. Zo krijgen de hulpbehoevende gezinnen o.a. door het maken van kleding van de wol, extra inkomsten. Wij konden twee gezinnen helpen.

8. Peru, in het gebied van het Andes-gebergte werkt de stichting Colibri onder éénoudergezinnen. Het verzoek was een kindertehuis te voorzien van sanitair.

9. Mali, een tweetal verzoeken: één van de aanvragers vroeg hulp bij het vervoer van schoolkinderen door middel van een boot en daarnaast zonnepanelen voor energie opwekking. De andere aanvrager vroeg of wij behulpzaam konden zijn bij het vervangen van het door oorlogshandeling verwoeste dak van de school.

10. Bangladesh: in de stad Dakha, waar een veertigtal weeskinderen is ondergebracht die vandaaruit naar school gaan, werd het verzoek gedaan om de aankoop van een tweetal computers mogelijk te maken. Ook daar stonden wij positief tegenover.

11. Niger: in het dorp Tamaci staat een lagere school en het verzoek van de stichting Viva Sahel was: tuingereedschap en zaaigoed om een moestuin op te zetten, zodat de leerlingen groente kunnen gaan telen en daardoor in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook daarop hebben wij positief gereageerd.

Een tweetal giften hebben wij verstrekt om behulpzaam te zijn bij het opstarten van een bedrijfje in Peru en daarnaast een onderwijsverzoek in Ethiopië.

Gedurende het verslagjaar 2014 hebben wij aan genoemde projecten € 10.048,- gedoneerd. Wij zijn alle gevers dankbaar voor het verleende support en daardoor sluiten wij met een positief gevoel het jaar 2014 af.

 

Mocht u zelf een aanvraag willen indienen voor een project dat onder de doelstelling van het fonds valt, dan kunt u contact opnemen met de secretaris: Simon Bal, Zwarteweg 22, 2201 AD, Noordwijk, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris van het Solidariteitsfonds, Simon Bal

 

Een toelichting op dit jaarverslag is dat een drietal aanvragen in januari 2015 financieel werden gehonoreerd, namelijk de aanvragen van stichting VivaSahel, het scholenproject in Mali (met het verzoek van het vervangen van het dak van een schoolgebouw) en verder de aanvraag, ook vanuit Mali, met betrekking tot het vervoer van schoolkinderen en energievoorziening voor een schoolgebouw. Het totale bedrag van deze projecten bedroeg € 2150,-. 

Solidariteitsfonds - Financieel jaaroverzicht 2014

Stichting Werkgroep Keizersgrachtkerk
Kamer van Koophandel 41199642
Amsterdam


Omschrijving In Uit
Saldo op 1 januari 2014 8.415,01
Donateurs en giften 12.462,68
Project 2014 7.858,00
Bankkosten 123,60
Saldo op 31 december 2014 12.896,09


Totaal € 20.877,69 € 20.877,69


Amsterdam, april 2015

L.O. Aguilera, penningmeester

Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 was voor het Solidariteitsfonds een bijzonder jaar.
Ondanks de aanhoudende economische crisis werden wij door de donateurs, gevers en speciale activiteiten in staat gesteld om wereldwijd 14 projecten financieel te steunen. Daarnaast zijn er 5 projecten die een aanvraag bij het fonds hebben ingediend niet gehonoreerd omdat zij niet binnen de uitgangspunten van het fonds passen.
Niet alleen natuurrampen hadden invloed op de aanvragen, maar in het bijzonder speelde de categorie onderwijs en werkgelegenheid voor de kwetsbare groepen een grote rol.
Zo waren wij betrokken bij scholing door het steunen van de aankoop van leermiddelen, computers en het inrichten van schoollokalen. Betrokken bij het opzetten van straathandeltjes zodat ruim 20 kinderen zich in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien op basis van het plan  Microkrediet.

Wij hielpen vrouwen zowel in Afrika als in Bangladesh bij aankoop van naaimachines om op die manier voor de gezinnen een inkomen te verschaffen. Door te investeren in een kippenboerderij kunnen nu weduwen door verkoop van eieren in hun onderhoud voorzien.

Door geldelijke middelen beschikbaar te stellen bij een schoolproject in Namibië werd een regenopvangton aangekocht zodat nu de moestuin bevloeid kan worden en er gezaaid en geoogst kan worden.

In een dorpje in het hooggebergte in Peru werd de aankoop van een rolstoel mogelijk gemaakt zo dat de gehandicapte onderwijzeres naar het schoolgebouw kan gaan, daarvoor werd zij de heuvel opgedragen door de moeders van de schoolgaande kinderen.

In de hoofdstad Santiago gelegen in Chili, raakten wij betrokken bij een project van getraumatiseerde kinderen die door middel van het maken van muziek proberen los te komen van hun situatie. Niet alleen hielpen wij bij de aankoop van muziekinstrumenten maar wij maakten het ook mogelijk schoolkleding aan te kopen.

Voor straatkinderen in Brazilië gaven wij een bijdrage voor het inrichten van een keuken zodat er nu warme maaltijden kunnen worden verstrekt.
Wij waren behulpzaam bij de aankoop van fysiotherapeutische hulpmiddelen in een revalidatiecentrum in Nepal.

In Albanië werden wij op verzoek betrokken bij een geitenproject. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn daar op achterstand gezet doordat gezinnen waar die kinderen deel van uitmaken een extra voorziening nodig hebben om hen onderwijs te laten krijgen.
De geiten leveren melk en daardoor beschikt de familie over extra inkomen.

Er kwam een verzoek uit Nicaraqua om het mogelijk te maken bij het geven van onderwijs gebruik te gaan maken van computers.
Wij hebben de mogelijkheid geboden om een drietal hiervan aan te kopen.

Wij waren betrokken bij de aankoop van hulpmiddelen: in Nepal bij de aankoop van schoolbanken, in Zambia bij aankoop van schoolkleding en tassen voor het opbergen van schoolboeken, in Guinee bij het inrichten van schoollokalen en in Mexico bij de aankoop van werkboeken.

In de volgende landen hebben wij projecten ondersteund:
Nepal 2 projecten, Albanië 1 project, Oeganda 1 project, Brazilië 1 project,
Namibië 1 project, Bangladesh 2 projecten, Peru 1 project, Nicaraqua 1 project,
Zambia 1 project, Guinee 1 project, Chili 1 project, Mexico 1 project.

Wij hebben in totaal 14 projecten en 2 hulpvragen financieel ondersteund.
Voor de genoemde projecten en ondersteuningen hebben wij € 13976.00 overgemaakt.

Finacieel jaroverzicht 2013

Banksaldo 01-01-2013   11.309.90
Donateurs, giften, activiteiten   11.222.18
Subsidie projecten 13.476.00  
Bankkosten 124.87  
Giften voor derden 500.00  
Portokosten 16.20  
Banksaldo 31 december 2013 8.415.01  
 

  22.532.08 22.532.08

Amsterdam, april 2014
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
L.O. Aquilera, penningmeester.

14/15 november: Alternatieve Sinterklaasmarkt

Op 14 en 15 november (gewijzigde datum!) organiseert het Solidariteitsfonds weer de Jaarlijkse Alternatieve Sinterklaasmarkt voor het goede doel. Een gezellige happening waarbij men van alles kan kopen en eten. En je kunt gelijk het mooiste sinterklaaspresentje kopen!
Iedereen kan en mag mee doen. Heb je een idee voor een leuke geldwervende activiteit? Laat je talenten zien! En we hebben marktverkopers nodig!
Natuurlijk hebben we ook