Gegevens Solidariteitsfonds tbv ANBI


Contactgegevens
naam Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk
adres Kerkstraat 107
postcode/plaats 1017GD Amsterdam
internet https://www.keizersgrachtkerk.nl/solidariteitsfonds
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN en KVK nummers

RSIN nummer: 816765157
KvK nummer: 41199642
Bankrekening: NL89INGB0005487357
tnv Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk
onder vermelding van Solidariteitsfonds

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk bestaat uit:

Reiny van Twillert-Kok voorzitter
Simon Bal secretaris
Nico Brouwer penningmeester
Janacy van Duijn-Genet waarnemend voorzitter
Jos de Jong waarnemend penningmeester

Beleidsplan Solidariteitsfonds 2023 - 2028

1. Inleiding

Het Solidariteitsfonds, officieel de Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk, is opgericht in 1975. Het Fonds is gevestigd op het adres Kerkstraat 107,1017 GD Amsterdam en is zelfstandig onderdeel van de Keizersgrachtkerkgemeente, een PKN kerk.De Keizersgrachtkerkgemeente ziet het als een van haar taken om bij te dragen aan werelddiaconaat.

2. Missie, visie en doelstellingen

Missie

Het Solidariteitsfonds ondersteunt projecten wereldwijd ten behoeve van organisaties die mensen in achterstandsposities helpen en weinig of geen financiële steun van enige overheidsinstantie ontvangen.
Het Solidariteitsfonds steunt kleine projecten aan de basis, voor kansarmen in de hele wereld. Bij voorkeur zeer concrete, haalbare doelen waardoor het Fonds een structurele bijdrage aan de woon- of werkomgeving levert.

Visie

Een mens leeft niet alleen, leven met elkaar is geven om elkaar. Dat betekent solidair zijn met de ander. Het gaat om uitsteken van een hand. Het Solidariteitsfonds wil met die uitgestoken hand mensen op eigen benen leren staan en steunt daartoe kleine projecten wereldwijd.

Doelstellingen

 • steun in de rug zijn voor levensvatbare initiatieven die toekomst hebben
 • om die toekomst te garanderen streven we ernaar, projecten te steunen die ingebed zijn in de samenleving
 • mensen versterken vanuit eigen kracht, met focus op eigen talent
 • mensen op weg helpen, zodat ze zelfstandig verder kunnen
 • Speciale focus hebben we op vrouwen en kinderen, gericht op onderwijs en zelfredzaamheid

3. Achtergrond van het Solidariteitsfonds

Het Solidariteitsfonds ontstond in de jaren ’70 op initiatief van gemeenteleden uit de Keizersgrachtkerkgemeente die zelf werkten, of goede contacten hadden in ontwikkelingslanden. Het ging bijvoorbeeld om werkers voor de Zending, Ontwikkelingssamenwerking en het Werelddiaconaat. Gemeenteleden werden betrokken door een vaste bijdrage aan ze te vragen (destijds tien gulden per maand) en door acties te organiseren zoals een Sinterklaasmarkt, waar speelgoed werd verkocht ten behoeve van het Fonds.

4. Organisatie

Het Fonds is georganiseerd in een Algemeen Bestuur en een vaste Commissie. Het Algemeen Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en een penningmeester en daarnaast nog een of twee leden. Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar en daarnaast nog tweemaal met de Commissie. De vaste Commissie adviseert het bestuur over de aanvragen van organisaties om financiële hulp. De Commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Samen met het Bestuur komt ze twee keer per jaar bij elkaar om de aanvragen voor subsidie te bespreken en al dan niet te honoreren.

5. Beleid en werkwijze

Waar mogelijk steunt het Fonds projectaanvragen die een relatie hebben (rechtstreeks of via via) met de Keizersgrachtkerkgemeente. Door middel van de subsidieverstrekking ontstaat directe betrokkenheid bij het project en bij de mensen die het project daadwerkelijk uitvoeren. Behalve via het eigen circuit wordt het Fonds meer en meer ‘gevonden’ via de website. Het Solidariteitsfonds streeft ernaar, zoveel mogelijk de subsidies te spreiden over organisaties in verschillende werelddelen.

6. Inzicht en verantwoording

Het bestuur vraagt een uitgebreide onderbouwing van elk subsidieverzoek. Dit gebeurt door invulling van een aanvraagformulier dat via de secretaris te verkrijgen is. Het bestuur plus commissie probeert door middel van het formulier te bepalen of het verzoek in overeenstemming is met de doelstelling en dus ingewilligd kan worden. Zo moet bijvoorbeeld het projectresultaat concreet beschreven worden. Voorwaarde voor het toekennen van subsidie is het ontvangen van een rapportage met foto’s en toelichting tijdens en na afloop van het uitgevoerde project. Zo komt het Fonds aan realistische informatie over de correcte besteding van het gedoneerde bedrag, belangrijk voor de terugkoppeling naar de donateurs.

7. Publiciteit

Voor het bekend maken van het werk van het fonds zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • berichtgeving in de kerk
 • webpagina op de website van de Keizersgrachtkerkgemeente
 • gemeenteblad Kerk in de Stad
 • folders
 • mogelijkheid om bij gemeente-activiteiten informatie te geven of hulp te vragen

Het inhoudelijk en financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de webpagina en in het gemeenteblad.

8. Financiën

Fondswerving

Het vermogen van het Solidariteitsfonds wordt gevormd door vaste en losse donaties. Af en toe mag het Fonds een legaat ontvangen. Daarnaast organiseert het Fonds wervende activiteiten zoals op Koningsdag, en een Solidariteitsmarkt. Na afloop van kerkdiensten worden eigen producten verkocht ten bate van het Fonds. Deze activiteiten worden georganiseerd in en door leden van de Keizersgrachtkerk-gemeente. Donaties en giften worden gestort op het banknummer NL89INGB0005487357 t.n.v. Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk Amsterdam, o.v.v. 'Solidariteitsfonds'. Het Solidariteitsfonds heeft een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn. Ook is het mogelijk om langjarig bij te dragen via notariële acte.

Verantwoording

De penningmeester maakt na elk verslagjaar een financieel overzicht en legt financiële verantwoording af. Een kascommissie, bestaande uit 2 personen, controleert de boeken en rapporteert terug aan het bestuur. De kascommissie wisselt om de 2 jaar van samenstelling.

Besteding

De gelden van het Solidariteitsfonds worden grotendeels en bij voorkeur gebruikt voor structurele projecthulp. We steunen in principe met een bedrag van € 900 per project. In bepaalde gevallen wordt geld bestemd voor noodhulp, in gebieden met bijvoorbeeld hongersnood, epidemieën (zoals Covid), watersnood of oorlog. Hiervoor is altijd een bepaald bedrag op de rekening beschikbaar. Het bestuur gaat zeer zorgvuldig met aanvragen voor noodhulp om.

Per jaar wil het Solidariteitsfonds € 10.000 voor projecthulp reserveren. We willen een reserve hebben zodat we niet direct op aanvragen negatief moeten antwoorden, als het met de fondswerving wat minder gaat. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden, evenmin een vergoeding voor onkosten. De ruimtes van de Keizersgrachtkerk worden voor de activiteiten kosteloos ter beschikking gesteld.


Beleidsplan Solidariteitsfonds, versie april 2023

Solidariteitsfonds: Huishoudelijk reglement

1. Inleiding

Het huishoudelijk reglement van het Solidariteitsfonds is een nadere uitwerking van de statuten van de Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk. De in het huishoudelijk reglement genoemde bijlagen maken deel uit van dit huishoudelijk reglement.

 

PROJECTEN

Er zijn twee mogelijkheden om een project aan te dragen:
Een project wordt aangedragen door een gemeentelid of een betrokken bezoeker van de Keizersgrachtkerkgemeente,
of
Een project wordt aangedragen door mensen van buiten de gemeente

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een project te voldoen aan de volgende criteria:

 • Het project is kleinschalig
 • Milieusparende aspecten spelen een rol, evenals de mogelijkheid van werkgelegenheid voor de lokale bevolking door de realisatie van het project
 • Het project moet worden omschreven door invulling van het standaard subsidieaanvraagformulier (Zie bijlage 1 van het huishoudelijk reglement)
 • Er moet een duidelijke gespecificeerde begroting in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans ingeleverd zijn
 • Van de ontvanger wordt verantwoording van de besteding der subsidie in het financiële jaarverslag van diens organisatie verlangd
 • Bij afronding van het project, stuurt aanvrager foto’s van het gerealiseerde project naar de secretaris van het fonds.

Indien er voor te weinig projecten in het buitenland aanvragen zijn binnengekomen, kan er subsidie worden aangevraagd ten behoeve van een organisatie in Nederland die hier verblijvende vluchtelingen en asielzoekers financieel ondersteunt.

Ook in dit laatste geval dient het project aan alle bovengenoemde criteria te voldoen.

 

Hoogte subsidie

Buiten Nederland: maximaal €900.—
Binnen Nederland: maximaal €250.—
Indien er geen of een onduidelijke begroting is ingediend, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Er zal dan eerst om de begroting of om meer duidelijkheid worden gevraagd.
Het kan voorkomen dat een situatie vergt dat er op uiterst korte termijn beslist moet worden of het fonds organisaties geldelijke steun biedt. Van de ontvanger wordt een financiële verantwoording van de besteding van de subsidie verlangd. Deze subsidie bedraagt maximaal € 250.— Verantwoording achteraf van deze spoedaanvragen in het financiële jaarverslag der organisatie is vereist

Werkwijze:

- Over deze spoedeisende aanvragen beslist het bestuur zonder commissie.
- Het vraagt de organisatie om toezending van het financiële jaarverslag

Indienen aanvragen

Bij de secretaris worden de aanvragen voor subsidie op het subsidieaanvraagformulier ingediend. Dit geschiedt bij voorkeur per e-mail. De secretaris verzamelt de aanvragen en verzendt ze naar alle commissie- en bestuursleden.

Verantwoording en besteding van de subsidie

Van de ontvangers van subsidie wordt financiële verantwoording van de besteding der subsidie verlangd. Dit is een voorwaarde om eventueel nogmaals voor een subsidie in aanmerking te komen.

ORGANISATIE

De Stichting kent een bestuur en een commissie. Hieronder worden beide gremia nader toegelicht.

BESTUUR

Verantwoordelijkheden

interne organisatie
Het bestuur behartigt de belangen van het Solidariteitsfonds. Het benoemt de commissieleden, is financieel verantwoordelijk en zorgt voor de financiële afhandeling van goedgekeurde aanvragen.

Het beoordeelt samen met de commissieleden de aanvragen om subsidie voor de projecten. Verschillen de commissie en bestuur ernstig van mening, ten aanzien van het toekennen van een subsidie, dan tracht het bestuur consensus te bevorderen. Lukt dit niet, dan beslist het bestuur.

Het is de taak van het bestuur aandacht voor en steun aan het Solidariteitsfonds te vragen door middel van publicaties in het huisorgaan van de Keizersgrachtkerkgemeente, verder te noemen de KIDS, en affiches die in de kerk worden opgehangen

Externe vertegenwoordiging:
De voorzitter treedt officieel als vertegenwoordiger van het Solidariteitsfonds op.

Samenstelling en werkwijze

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, in de huidige samenstelling bestaat zij uit 5 leden. Er zijn een voorzitter, secretaris. penningmeester.2e penningmeester, viece -voorzitter. Taak en inhoud van de 2e penningmeester is het waarnemen van de penningmeester in al zijn hoedanigheden. Taak en inhoud van de viece –voorzitter, bij kortdurende afwezigheid van de voorzitter vervangt zij/hij hem/haar in de vergadering. Verder ondersteunt zij de voorzitter bij informatie voorziening en publicatie. De Diaconie van Wijkgemeente I van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Keizersgrachtkerk- gemeente, wordt direct van wijzigingen in bestuurssamenstelling op de hoogte gebracht.

Bestuur en commissieleden worden voor een termijn van 5 jaar benoemd. deze kan worden verlengd met nog een termijn van 5 jaar. Verder bestaat er de mogelijkheid om bij algemene stemmen dit nogmaals te verlengen met 5 jaar.

Het bestuur vergadert als zodanig ten minste 2 maal per jaar. Voor deze bijeenkomst stuurt de secretaris de agenda en bijlagen een week van tevoren aan de bestuursleden. De bestuursvergaderingen zijn openbaar.

Het bestuur vergadert samen met de commissie om de aanvragen te bespreken en subsidies al dan niet toe te kennen. In overleg met de commissie worden de vergaderdata vastgesteld. Een samenvatting van de notulen wordt in de KIDS gepubliceerd. Het bestuur draagt zorg voor het jaarverslag over het verstreken jaar en biedt dit ter publicatie in de KIDS aan.

De penningmeester maakt de balans en de staat van baten en lasten op en stuurt deze aan de Diaconie, de Wijkraad en de donateurs. Conform de financiële stukken van de Keizersgrachtkerkgemeente is het boekjaar van het fonds gelijk aan het kalenderjaar.

De voorzitter vraagt twee gemeenteleden deel uit te maken van een kascommissie. Deze controleert jaarlijks de boekhouding. De leden worden benoemd voor twee jaar. De penningmeester stuurt hun de stukken, ook de controlelijsten of een samenvatting hiervan, voor 31 maart en deze commissie brengt verslag uit aan het bestuur.

COMMISSIE

Verantwoordelijkheid en aanstelling.

Een vaste commissie beoordeelt samen met het bestuur de subsidieaanvragen. Deze commissie bestaat uit een aantal leden: minimaal 3 en maximaal 5 personen. In de commissie hebben zitting:
Een brede vertegenwoordiging van de Keizersgrachtkerkgemeente.

Werkwijze

De commissie komt ten minste 2 maal per jaar met het bestuur bijeen. In overleg met het bestuur worden de data en de agendapunten vastgesteld. Met het bestuur kent deze commissie subsidies toe; samen bepalen ze de hoogte ervan. De bijeenkomsten van de commissie met het bestuur zijn besloten.

Voor deze vergaderingen ontvangen de commissieleden een week van tevoren de agenda, de subsidieaanvraagformulieren die binnengekomen zijn, en andere bijbehorende stukken.

SPECIFIEKE TAKEN BESTUUR EN COMMISSIE

Taken voorzitter

 • Vertegenwoordigt Solidariteitsfonds naar buiten.
 • Schrijft vergaderingen uit
 • Leidt vergaderingen
 • Stelt agenda vast in samenspraak met de secretaris
 • Assisteert bij het opstellen van het jaarverslag
 • Entameert het opstellen van de nieuwsbrief aan donateurs
 • Zendt nieuwe donateurs of andere begunstigers een bedankbrief, waarbij tevens wordt gewezen op de mogelijkheid van fiscale aftrekbaarheid van de giften; ook die van het legateren van een bepaald bedrag aan het Solidariteitsfonds
 • Entameert benoeming twee kascommissieleden voor 2 jaar
 • Bij toegekende subsidies tekent zij met de penningmeester het formulier overmaking subsidie projecten, zodat de penningmeester het toegezegde bedrag aan de aanvrager kan overmaken.

Taken 1ste en 2de penningmeester

 • Bijhouden van de boekhouding
 • Verrichten van girale betalingen
 • Tekent met de voorzitter het hier bovenstaande formulier en dat hij/zij zorgt ervoor dat de toegekende subsidie wordt overgemaakt aan de betreffende organisatie. (Zie bijlage 3 van het huishoudelijk reglement)
 • Opstellen van financieel jaarverslag
 • Opmaken van de balans en staat van baten en lasten
 • Voorziet de financiële commissie van het bankboek, aanvraagformulieren projecten voor subsidies en eventuele overige financiële papieren.
 • In overleg met de secretaris volgt hij de ANBI regeling.
 • Niet als specifieke taak verzorgt hij de website van het Solidariteitsfonds.

Taken secretaris

 • Verzorgt verzending van stukken: zoals de convocaties, verslagen van de vergaderingen, subsidie aanvraagformulieren met bijlagen, concept notulen, het jaarverslag zowel naar de leden als ook naar de Wijkraad en de KIDS.
 • Het notuleren van de vergaderingen, stelt het concept verslag op.
 • Het schrijven van het jaarverslag dit in overleg met de voorzitter.
 • Afhandeling subsidieaanvraag van de aanvrager , informeert de voorzitter en de penningmeester over de laatste gegevens van het project. (Zie bijlage 4)

Taken viece voorzitter

 • Neemt bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter haar taken waar
 • Zij/ hij ondersteunt de voorzitter bij informatie en publicatie van de activiteiten van het Solidariteitsfonds.

Taken commissie

 • Ten minste 2 maal per jaar met het bestuur bijeenkomen ter bespreking van de subsidieaanvragen; ook eventueel telefonisch of per e-mail overleggen
 • Ernaar streven nieuwe projecten te verzamelen
 • Keizersgrachtkerk-bezoekers erop attent maken dat zij projectaanvragen kunnen indienen

Afhandeling subsidieaanvraag

 • In de gemeenschappelijke vergadering van bestuur en commissie wordt besloten of het project wordt gesteund en het bedrag van de subsidie vastgesteld
 • De secretaris stuurt aan de organisatie en/of de aanvrager van het project een emailbericht over de beslissing. Hierin zal hij ook het toegekende bedrag vermelden en hij zal tevens informeren of de gegevens van de bank van de organisatie onveranderd zijn gebleven
 • Na terugrapportage van de aanvrager, informeert hij de voorzitter en de penningmeester dat de bankgegevens onveranderd zijn gebleven.
 • Na afronding en verwerking van de aanvraag worden alle leden van bestuur en commissie geïnformeerd.