Beleidsplan Solidariteitsfonds 2023 - 2028

1. Inleiding

Het Solidariteitsfonds, officieel de Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk, is opgericht in 1975. Het Fonds is gevestigd op het adres Kerkstraat 107,1017 GD Amsterdam en is zelfstandig onderdeel van de Keizersgrachtkerkgemeente, een PKN kerk.De Keizersgrachtkerkgemeente ziet het als een van haar taken om bij te dragen aan werelddiaconaat.

2. Missie, visie en doelstellingen

Missie

Het Solidariteitsfonds ondersteunt projecten wereldwijd ten behoeve van organisaties die mensen in achterstandsposities helpen en weinig of geen financiële steun van enige overheidsinstantie ontvangen.
Het Solidariteitsfonds steunt kleine projecten aan de basis, voor kansarmen in de hele wereld. Bij voorkeur zeer concrete, haalbare doelen waardoor het Fonds een structurele bijdrage aan de woon- of werkomgeving levert.

Visie

Een mens leeft niet alleen, leven met elkaar is geven om elkaar. Dat betekent solidair zijn met de ander. Het gaat om uitsteken van een hand. Het Solidariteitsfonds wil met die uitgestoken hand mensen op eigen benen leren staan en steunt daartoe kleine projecten wereldwijd.

Doelstellingen

  • steun in de rug zijn voor levensvatbare initiatieven die toekomst hebben
  • om die toekomst te garanderen streven we ernaar, projecten te steunen die ingebed zijn in de samenleving
  • mensen versterken vanuit eigen kracht, met focus op eigen talent
  • mensen op weg helpen, zodat ze zelfstandig verder kunnen
  • Speciale focus hebben we op vrouwen en kinderen, gericht op onderwijs en zelfredzaamheid

3. Achtergrond van het Solidariteitsfonds

Het Solidariteitsfonds ontstond in de jaren ’70 op initiatief van gemeenteleden uit de Keizersgrachtkerkgemeente die zelf werkten, of goede contacten hadden in ontwikkelingslanden. Het ging bijvoorbeeld om werkers voor de Zending, Ontwikkelingssamenwerking en het Werelddiaconaat. Gemeenteleden werden betrokken door een vaste bijdrage aan ze te vragen (destijds tien gulden per maand) en door acties te organiseren zoals een Sinterklaasmarkt, waar speelgoed werd verkocht ten behoeve van het Fonds.

4. Organisatie

Het Fonds is georganiseerd in een Algemeen Bestuur en een vaste Commissie. Het Algemeen Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en een penningmeester en daarnaast nog een of twee leden. Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar en daarnaast nog tweemaal met de Commissie. De vaste Commissie adviseert het bestuur over de aanvragen van organisaties om financiële hulp. De Commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Samen met het Bestuur komt ze twee keer per jaar bij elkaar om de aanvragen voor subsidie te bespreken en al dan niet te honoreren.

5. Beleid en werkwijze

Waar mogelijk steunt het Fonds projectaanvragen die een relatie hebben (rechtstreeks of via via) met de Keizersgrachtkerkgemeente. Door middel van de subsidieverstrekking ontstaat directe betrokkenheid bij het project en bij de mensen die het project daadwerkelijk uitvoeren. Behalve via het eigen circuit wordt het Fonds meer en meer ‘gevonden’ via de website. Het Solidariteitsfonds streeft ernaar, zoveel mogelijk de subsidies te spreiden over organisaties in verschillende werelddelen.

6. Inzicht en verantwoording

Het bestuur vraagt een uitgebreide onderbouwing van elk subsidieverzoek. Dit gebeurt door invulling van een aanvraagformulier dat via de secretaris te verkrijgen is. Het bestuur plus commissie probeert door middel van het formulier te bepalen of het verzoek in overeenstemming is met de doelstelling en dus ingewilligd kan worden. Zo moet bijvoorbeeld het projectresultaat concreet beschreven worden. Voorwaarde voor het toekennen van subsidie is het ontvangen van een rapportage met foto’s en toelichting tijdens en na afloop van het uitgevoerde project. Zo komt het Fonds aan realistische informatie over de correcte besteding van het gedoneerde bedrag, belangrijk voor de terugkoppeling naar de donateurs.

7. Publiciteit

Voor het bekend maken van het werk van het fonds zijn de volgende middelen beschikbaar:

  • berichtgeving in de kerk
  • webpagina op de website van de Keizersgrachtkerkgemeente
  • gemeenteblad Kerk in de Stad
  • folders
  • mogelijkheid om bij gemeente-activiteiten informatie te geven of hulp te vragen

Het inhoudelijk en financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de webpagina en in het gemeenteblad.

8. Financiën

Fondswerving

Het vermogen van het Solidariteitsfonds wordt gevormd door vaste en losse donaties. Af en toe mag het Fonds een legaat ontvangen. Daarnaast organiseert het Fonds wervende activiteiten zoals op Koningsdag, en een Solidariteitsmarkt. Na afloop van kerkdiensten worden eigen producten verkocht ten bate van het Fonds. Deze activiteiten worden georganiseerd in en door leden van de Keizersgrachtkerk-gemeente. Donaties en giften worden gestort op het banknummer NL89INGB0005487357 t.n.v. Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk Amsterdam, o.v.v. 'Solidariteitsfonds'. Het Solidariteitsfonds heeft een ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn. Ook is het mogelijk om langjarig bij te dragen via notariële acte.

Verantwoording

De penningmeester maakt na elk verslagjaar een financieel overzicht en legt financiële verantwoording af. Een kascommissie, bestaande uit 2 personen, controleert de boeken en rapporteert terug aan het bestuur. De kascommissie wisselt om de 2 jaar van samenstelling.

Besteding

De gelden van het Solidariteitsfonds worden grotendeels en bij voorkeur gebruikt voor structurele projecthulp. We steunen in principe met een bedrag van € 900 per project. In bepaalde gevallen wordt geld bestemd voor noodhulp, in gebieden met bijvoorbeeld hongersnood, epidemieën (zoals Covid), watersnood of oorlog. Hiervoor is altijd een bepaald bedrag op de rekening beschikbaar. Het bestuur gaat zeer zorgvuldig met aanvragen voor noodhulp om.

Per jaar wil het Solidariteitsfonds € 10.000 voor projecthulp reserveren. We willen een reserve hebben zodat we niet direct op aanvragen negatief moeten antwoorden, als het met de fondswerving wat minder gaat. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden, evenmin een vergoeding voor onkosten. De ruimtes van de Keizersgrachtkerk worden voor de activiteiten kosteloos ter beschikking gesteld.


Beleidsplan Solidariteitsfonds, versie april 2023