Wensdoelen A1, A2, A3, A4, A6

A1 Er zijn wekelijks mogelijkheden om elkaar informeel te ontmoeten binnen of buiten de kerk, anders dan in de kerkdienst. Verbinding tussen mensen die er eerder niet was en gesprek over ‘van alles’.
A2 Bij alles wat we als kerk organiseren is er ook ruimte om samen te eten.
A3 Er is een breed aanbod van cursussen en zingevingsbijeenkomsten, toegankelijk voor iedereen, niet perse alleen christelijk. Betaalbaar en haalbaar, met sprekers en cursusleiders van buiten.
A4 De kerk is vaker open dan alleen op zondag, bij voorkeur 24/7.
A6 Alle generaties kennen elkaar en zijn actief betrokken.
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen?

Er is een duidelijke wens voor meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen bij maaltijd, cursus of klus buiten de zondagse dienst om.

De wens is dat de KGK getypeerd kan (gaan) worden als:

 • een toegankelijke gemeenschap met een open sfeer,
 • die aansluit bij de leefwereld van mensen van nu, en
 • een rustpunt kan zijn voor een hectische stad.

Daarbij is het de bedoeling dat door meer (onderlinge) ontmoeting:

 • verbindingen tussen mensen kunnen ontstaan die er eerder niet waren,
 • het onderling contact wordt verrijkt en verdiept, en
 • duidelijk wordt wat voor moois we elkaar te bieden hebben.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? Een scala aan activiteiten buiten de zondagse diensten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, veelal rond een thema. Het gaat om nieuwe activiteiten die wel aansluiten bij het huidige aanbod.
De activiteiten worden grotendeels door de deelnemers zelf gedragen, gefaciliteerd met ruimte(s) en ondersteund met een goede communicatie.

Een overzicht: ACTIVITEIT (achterliggend idee), schets van de gewenste situatie

 • KAARSJE BRANDEN (aandacht voor moderne rituelen)
  • Kerk open, stiltehoek, kaarsen
 • SAMEN ETEN, al dan niet met een vooraf bedacht thema (maaltijd houden in combinatie met een goed gesprek)
  • Doordeweekse dag
  • Samen koken, eten en opruimen met daarbij een gesprek rond een thema (laagdrempelig, speels)
  • Inschrijflijst voor max 8 personen (passen om één tafel)
  • Suggestie: een ronde tafel aanschaffen voor 8 personen (kringloop)
 • MEDITATIE EN MEER (stilstaan, bidden, ervaren van verbinding; delen van ervaringen en gedachten)
  • Vaste dagen en tijden in de week (mo of mi)
  • Deur van de kerk staat open, voor gasten
  • Kring in de kerkzaal
  • Eerst meditatie dan gesprek/ ontmoeting met koffie en thee (portaal?)
 • DROOMGROEP (dromen delen en daarvan leren)
  • Maandelijks dagdeel naar keuze
  • Vaste groep of op inschrijving
  • Mogelijk als onderdeel van 'Meditatie en meer'
 • WANDELEN (ontmoeten, samen bewegen)
  • Maandelijkse wandeldag. Om beurten bedenken mensen een verzamelpunt (goed bereikbaar met OV) en route.
  • Door hun eigen buurt. Langs de rand van de stad. Door stadsgroen. Of iets verder weg (maar houd rekening met reistijd en reiskosten, houd de inspanning zo klein mogelijk).
  • Themawandelingen (bijvoorbeeld: natuurwandeling, verwonderwandeling, zintuigwandeling of dankbaarheidswandeling)
  • Wandeling 'op afstand' coronaproof
  • Nachtwandeling
 • SAMENSPEL (ruimte voor de creatieve talenten van de mensen van de KGK en daarbuiten)
  • Bijvoorbeeld: muziek/orkest, musical, zang, djembé, toneel
  • Fijne veilige plek bieden
  • Kunnen een rol spelen bij de KGK-dienst, hoeft niet
  • Regelmatig aanbod: afhankelijk van de groep
  • Dagdeel te bepalen door de groep (bijv. woensdagmiddag/ zaterdag)
  • Uitgaande van behoefte van groep
  • Verschillend aanbod: workshop/ spelvorm/ thema etc.
  • Gedragen door vaste groep maar niet altijd zelfde personen. Spreiding van tijdsinvestering.
 • FILM IN DE KERK (Cultureel ontmoeten, gezelligheid)
  • Maandelijks
  • Tuinzaal omgebouwd tot filmzaal
  • Film met zingevingsthema vertoond op groot scherm
  • Koffie/thee
  • Nagesprek
 • WORKSHOP KLANKSCHALEN (klankschaalmeditatie)
  • Maandelijks op een vaste avond
  • in de kerkzaal of de tuinzaal
 • ACTIVITEITEN ROND RITUELEN IN DE KERK (feestdagen in de kerk actualiseren en gezicht geven)
  • Bijvoorbeeld: workshop Palmpasen, samen ‘The Passion’ kijken, bloemstukjes maken met Kerst, iets rondom dankdag, dauwtrappen op Hemelvaart in relatie met klimaat/ natuur, kerk voor dummies?
  • Eventueel gekoppeld aan speciale diensten
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden?

Bij veel activiteiten bestaat het risico dat het beperkt blijft tot een te beperkt aantal van steeds dezelfde mensen. Daardoor zou het doel van meer onderlinge verbinding in gevaar kunnen komen. Door steeds opnieuw mensen blijven uitnodigen of zelf mee te nemen zou dit tegengegaan kunnen worden. Maar hierbij wordt vooral een goede PR en een toegankelijke website met aanmeldfunctie genoemd om dit risico te verkleinen.

Om te zorgen dat de activiteiten aansluiten bij de behoefte is voor sommige activiteiten is ook deskundigheid nodig (kennis over films, gespreksleiding, inschatten zwaarte wandeling, e.d.). Deze zou eventueel ingekocht kunnen worden. Bij alle activiteiten moet een uitprobeerfase met evaluatie ingelast worden om te bezien of het daadwerkelijk aansluit bij een behoefte.

De toegankelijkheid van activiteiten zou in gevaar kunnen komen doordat deelnemers de financiën er niet voor hebben. Hiervoor zou een draagkracht¬principe gehanteerd kunnen worden met eventueel financiële ondersteuning uit de wijkkas.

Voor sommige activiteiten is toezicht nodig in verband met veiligheid. Dat zou door vrijwilligers of de koster gedaan moeten worden.

Voor alle activiteiten geldt dat er mensen moeten zijn die ze willen organiseren. Een groepje ‘aanjagers’ zou mensen hiervoor wellicht kunnen enthousiasmeren en stimuleren.

Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen? Voorop staat dat er mensen moeten zijn die een activiteit (of meer) willen organiseren. Maar daarnaast is er ondersteuning nodig. Zeker om een eerste keer een activiteit van de grond te krijgen, zou er een groepje ‘aanjagers’ moeten komen die ook helpt bij het organiseren van de ondersteuning.

Meer concreet zijn de volgende dingen nodig:

 • Goede PR, uitnodigende website met aanmeldfunctie, duidelijke communicatie over activiteiten, eventueel in samenwerking met het kerkelijk bureau. Dus ook iemand die die uitnodigende teksten kan schrijven.
 • Bepaalde activiteiten mogen een beetje geld kosten (‘de kachel moet branden’). Hiervoor zou een ‘potje’ moeten komen
 • Samenwerking met (hulp)koster en ‘Stukkers’, o.a. m.b.t. afstemming verhuur, toezicht, koffie/thee, BHV.
Wat is er nodig om het in stand te houden? Bovenstaande zaken gelden ook voor het in stand houden, maar als activiteiten eenmaal lopen, zal veel van de continuering afhangen van enthousiasme en inzet van de deelnemers. Regelmatige evaluatie en daaraan gekoppelde besluiten over al dan niet doorgaan met een activiteit zijn dan ook nodig.