Kgk2030

Hoe ziet de Keizersgrachtkerkgemeente er uit in de toekomst, zeg in 2030? Hoe zou je willen dat het er dan aan toegaat in de gemeente? Welke waardevolle dingen zijn er dan behouden en welke toegevoegd? In 2019 is een traject gestart met als doel in de Keizersgrachtkerkgemeente met elkaar na te denken over de toekomst van onze gemeente. Het traject bestaat uit een aantal stappen, waarvan er inmiddels verschillende zijn gezet.

Kgk2030 - waarom eigenlijk?

Op een avond in 2019 vond in een kroeg een gesprek plaats tussen een aantal jongeren en jongerenwerker Robert Jan Nijland. In dat gesprek kwam naar voren dat jongeren zich afvragen welke rol de kerk in de toekomst voor hen zal hebben. Verschillende van hen zeiden dat ze ‘oud/volwassen’ willen worden in de kerk, maar zij beseffen dat de kerk de komende jaren zal gaan veranderen (nieuwe dominee, nieuwe jongerenwerker, ouderen die ouder worden, etc.). Hoe kan het eigene van de Keizergrachtkerk behouden blijven en is er tevens ruimte voor vernieuwing?

Bloeifactoren, dromen en wensdoelen

Begin 2020 werd een aantal bijeenkomsten gehouden waar (oud-)gemeenteleden elkaar verhalen vertelden over wanneer en waarom de kerk voor hen van waarde was (geweest). Op die manier ontstond een beeld van wat sterke punten zijn van onze kerk, wat belangrijk gevonden wordt en gewaardeerd. De resultaten hiervan werden in een aantal stappen geherformuleerd in de vorm van 'bloeifactoren': waardevolle elementen van ons kerk/gemeente zijn, die we graag willen behouden voor de toekomst en waar mogelijk willen versterken.

In het najaar van 2020 gingen we dromen: hoe zou de Keizersgrachtkerk

Wat zou er haalbaar zijn?

In de eerste helft van 2021 gingen vier werkgroepen aan de slag me de geformuleerde wensdoelen. Ze onderzochten wat er haalbaar zou kunnen zijn, aan welke randvoorwaarden er dan wellicht voldaan zou moeten worden en ook wat mogelijke obstakels zouden kunnen zijn. De werkgroepen legden hun bevindingen vast en deden daarbij vele suggesties en aanbevelingen. Op een gemeenteavond in oktober 2021 werden de bevindingen gepresenteerd en toegelicht.

Een avond over het realiseren van dromen – een impressie

Op 14 oktober was er een gemeentebijeenkomst over de voortgang van de plannen voor KGK 2030. Er was van tevoren een uitgebreide rapportage opgesteld van de vier werkgroepen die de haalbaarheid van de wensdoelen rond de thema’s Ontmoeting, Diversiteit, Creativiteit en Bezield Engagement hadden onderzocht. Er waren zo’n vijftig mensen aanwezig in de kerkzaal of online via Zoom.

Op de avond zelf presenteerde iedere werkgroep kort de belangrijkste uitkomsten, waarna vragen konden worden gesteld. Van die mogelijkheid werd door velen gebruik gemaakt.
Na iedere presentatie werd via Mentimeter gepeild welke van de doelen van dat thema het belangrijkst werd gevonden door de aanwezigen.
Als je geen van de plannen nastrevenswaard vond, kon je ook ‘geen van deze’ kiezen. Maar bij alle thema’s werd die optie het minst gekozen, dus dat we als gemeente vooruit willen kwam er wel heel duidelijk uit.

Welke scoorden dan wel het hoogst? Dat waren: