Actueel

Hoe werkt het?

Het Solidariteitsfonds heeft de volgende werkwijze bij het toekennen van subsidies aan projecten..

- Wanneer iemand een project aanmeldt, vragen wij gedetailleerde documentatie op door middel van een standaard aanvraagformulier.
- Van de aanvrager wordt een duidelijk plan verwacht met een gespecificeerde begroting
- Indien nodig vindt overleg plaats over de praktische uitvoering
- Wij verwachten, als de aanvraag gehonoreerd wordt, een terug-rapportage over de gang van zaken.
- Subsidies zijn in beginsel eenmalige bijdragen. In een enkel geval wordt er voor een tweede keer geldelijke steun verleend.