Solidariteitsfonds - Jaarverslag 2015

Ook in 2015 hebben wij veel projecten kunnen steunen. Er zijn 18 aanvragen ingediend en daarnaast hebben wij drie kleine noodaanvragen direct geholpen met kleine giften.
De aanvragen hadden veel betrekking op het werelddeel Afrika en daarnaast het Midden-Oosten en Azië. De aanvragers voorzien ons van informatiemateriaal en foto’s, zodat wij een goed beeld krijgen wat er zich daar ter plaatse afspeelt.
Om bekendheid te verkrijgen publiceren wij op de website van de Keizersgrachtkerk en in de Kids. Ook ontwikkelen wij activiteiten die in het kader van het Solidariteitsfonds staan en een behoorlijk aantal vrijwilligers helpt ons dan bij die activiteiten. Dat geeft een goed gevoel!

Het honoreren van de verzoeken is mogelijk gemaakt door blijde gevers en onze vaste donateurs. Wij waren in staat in 2015 een bedrag van € 17.828,00 aan ondersteuning te verstrekken!

Hieronder volgt een overzicht van de projecten waaraan het Solidariteitsfonds in het afgelopen verslagjaar een financiële bijdrage heeft verleend.

1. Een aanvraag uit Zimbabwe, vanuit de plaats Charandura: Het schoolhoofd deed een beroep op het fonds voor een financiële ondersteuning voor de aankoop van computers zodat zijn leerlingen ook op dat gebied geschoold kunnen worden. Wij hebben een bedrag van € 1200.00 voor deze aanvraag beschikbaar gesteld.

2. Een verzoek vanuit Albanië door Stichting Mensenkinderen: In een gebied waar veel Roma’s wonen heerst grote werkeloosheid. Voor een aantal jonge vrouwen wordt een kapstersopleiding opgericht, zodat na die opleiding zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De bijdrage die we daarvoor vrij hebben gemaakt bedroeg € 1150.00.

3. De broeders van Taizé werkzaam in Bangladesh hadden het verzoek om een financiële ondersteuning van jonge studenten die onder hun toezicht een opleiding volgen. Om de studie mogelijk te maken is een bedrag van € 960.00 beschikbaar gesteld.

4. Vanuit Mali kwam het verzoek van de stichting Ma Tim Ba om behulpzaam te zijn bij de opbouw van een school die door rebellen zwaar beschadigd is geraakt. Bij geen hulp kunnen honderden kinderen geen onderwijs volgen. Om het gebouw te herstellen en het mogelijk te maken dat het water kan worden opgepompt door zonneënergie hebben wij € 1250 gedoneerd.

5. Uit Zuid-Afrika deed de organisatie Sunshine Centre een verzoek om een donatie om voor kinderen met een gedragsprobleem onderwijsmateriaal aan te kopen. Een bedrag van €750.00 werd hiervoor beschikbaar gesteld.

6. Het ZZg vanuit Zeist werkzaam in Tanzania heeft een project in het zuiden van Tanzania, gericht op het geven van vakopleidingen aan werkeloze jongeren. Na het behalen van een certificaat kunnen zij dan een vak uitoefenen. Voor dit laatste hebben zij gereedschap nodig, met een gevulde gereedschapskist kunnen zij aan de slag.
Om dit mogelijk te maken hebben wij € 900.00 beschikbaar gesteld.

7. De stichting Bo Ke Mai (= Jij en Ik), werkzaam in Ghana, richt zich op onderwijs, training, en het creëren van werkgelegenheid. De leerlingen wonen in de omgeving van de school, maar afstanden zijn groot en om te zorgen dat zij naar school en opleidingen kunnen gaan is er behoefte aan een schoolbus. Dit is een gemeenschappelijk project met Wilde Ganzen geworden, waarbij wij een bijdrage hebben gedaan van € 1000.00.

8. Dezelfde stichting wilde drinkwater voor de schoolgaande kinderen gaan oppompen. Daarvoor moest een waterput geslagen worden met de daarbij behorende pomp. Door zelf water te kunnen oppompen hoeft men niet meer flessenwater aan te kopen die een behoorlijke financiële aanslag op het schoolbudget doen. Om het verzoek te realiseren hebben wij € 1200.00 gedoneerd.

9. Namibië, waar de stichting Wake Up zich richt op onderwijs: Het schoolgebouw verdiende onderhoud en om de moestuin te beschermen tegen overdadige zonnestralen zodat de planten verdroogden, wil men graag een schaduwnet plaatsen. Voor deze aanvraag hebben wij € 823.00 beschikbaar gesteld.

10. Een verzoek vanuit Nepal door de stichting Musahar om behulpzaam te zijn bij het opbouwen van de school die getroffen is door de zware aardbeving en waarbij nieuwe schoolinventaris moet worden gemaakt en ingezet. Voor die handelingen is € 900.00 nodig. Dit bedrag hebben wij voor deze aanvraag ingezet.

11. De stichting Viva Sahel, die zich inzet voor het dorp Tamaci gelegen in Niger, informeerde ons dat het dorp zwaar getroffen is door grote overstromingen. De oogst is weggevaagd en de graanbank is bijna leeg. Om nieuw zaaigoed aan te kopen is een bedrag van € 900.00 nodig. Wij zijn op dit verzoek ingegaan.

12. Nepal: de stichting Tamsarya die zich inzet in de gezondheidszorg met opleidingen voor vroedvrouwen, deed het verzoek om voor twee vrouwen een opleiding mogelijk te maken. Kosten voor de opleiding bedragen € 1100.00. Ook dit bedrag hebben wij op hun bankrekening overgeschreven.

13. De stichting Colibri, die zich inzet voor verarmde kinderen in de grensstreken van Peru om zich te ontwikkelen: De stichting bouwt kleuterscholen en voorziet die van inventaris. Ouders participeren in de school. Vaak kunnen zij onvoldoende financiële bijdragen leveren. Voor één van die scholen heeft men behoefte aan warme schoolkleding voor 65 kinderen. De plaats waar de school staat ligt op 3500 meter boven de zeespiegel. De kosten voor het aankleden van de kinderen bedraagt € 975.00. Wij hebben genoemd bedrag gedoneerd.

14. De organisatie Anak-Anak Lombok werkzaam op het genoemde eiland gelegen in Indonesië richt zich op opleidingen voor jonge mensen. Meestal is dit gericht op de toeristenindustrie, omdat dit direct een inkomen oplevert. Voor vakbekwaamheid in die opleidingen is er behoefte aan materialen die genoemde opleidingen mogelijk maken, kosten € 1075.00. Het genoemde bedrag is beschikbaar gesteld.

15. Uit Moldavië kwam het verzoek van de Sint Nicolaaskerk in de stad Contesti om hen financieel te helpen bij opleidingen van vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het begeleiden van kinderen die worden getroffen door huiselijk geweld. Dit verzoek wordt ook gesteund door Kerk in Actie. Wij hebben € 450.00 gedoneerd.

16. De stichting Viva Sahel, werkzaam in Niger en bijzonder betrokken bij het dorp Tamaci, verzocht ons om het mogelijk te maken tuingereedschap aan te kopen om landbouwgrond te bewerken. Het bedrag van € 900.00 hebben wij beschikbaar gesteld.

17. Vanuit Mali, waar de stichting 'Steun scholieren en straatkinderen' werkzaam is in de streek Cerde de Mopti, gelegen langs de rivier de Niger: De organisatie exploiteert een school van 800 kinderen. De streek is zwaar getroffen door oorlogshandelingen, waardoor veel ouders nauwelijks in het levensonderhoud kunnen voorzien, laat staan een financiële bijdrage aan de school kunnen leveren. Door de oorlogshandelingen is de schoolboot vernield en een nieuwe boot is dringend nodig om de kinderen over het water te vervoeren. Een nieuwe boot en de inrichting van een aantal schoollokalen wordt geschat op een bedrag van € 900.00. Ook hierin konden wij een bijdrage leveren.

18. Uit Syrië kwam via Kerk in Actie het verzoek om via de kerk van Antiochië behulpzaam te zijn bij het beschikbaar stellen van kooktoestellen die men in een vluchtelingenkamp kan inzetten voor diegene die niets meer beschikbaar hebben om te voorzien in hun eerste levensbehoefte. Voor dit verzoek hebben wij € 900.00 gedoneerd.

19. Voor drie noodverzoeken vanuit Nepal en Mali hebben wij € 850.00 kunnen doneren.


Amsterdam/Noordwijk, april 2016
S. Bal, secretaris