Bloeifactoren, dromen en wensdoelen

Begin 2020 werd een aantal bijeenkomsten gehouden waar (oud-)gemeenteleden elkaar verhalen vertelden over wanneer en waarom de kerk voor hen van waarde was (geweest). Op die manier ontstond een beeld van wat sterke punten zijn van onze kerk, wat belangrijk gevonden wordt en gewaardeerd. De resultaten hiervan werden in een aantal stappen geherformuleerd in de vorm van 'bloeifactoren': waardevolle elementen van ons kerk/gemeente zijn, die we graag willen behouden voor de toekomst en waar mogelijk willen versterken.

In het najaar van 2020 gingen we dromen: hoe zou de Keizersgrachtkerk er in de toekomst, bijvoorbeeld in 2030 uit kunnen zien? Wat zal (of zelfs: moet) er dan nog zijn van wat er nu al is? Wat niet meer? En wat is er nieuw ontstaan?

Op basis van de bloeifactoren en de dromen vond er vervolgens opnieuw een 'vertaalslag' plaats, waarin 'wensdoelen' voor de toekomst werden geformuleerd. Er ontstonden vier clusters, lijnen waarlangs de wensdoelen gegroepeerd werden. Deze lijnen waren:

  • Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag
  • Lijn B: Een meer diverse samenstelling van de gemeente
  • Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin
  • Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid